Štátny znak Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Duševné vlastníctvo
Vytlačiť stráku
Prihlásiť

Úvod

Dokumenty

VyhľadávanieVyhľadávanie

Študijné materiály

Inštitúcie

Mapa stránok

Kontakty

Verzia: 1.06.01
Zoznam skratiek:
OHIM - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)
WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva
EPO - Európsky patentový úrad
SD ES - Súdny dvor Európskych spoločenstiev
SPS ES - Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
EK - Európska komisia
ÚPV SR - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MP SR - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky [nové okno]
NázovDátumKategóriaJazykPrílohyHyperlink
Vyparina, S.: Obsah a rozsah pojmu obchodného mena. In: Právny obzor, ISBN 0032-6984, Roč. 76, č. 3 (1993), s. 268-284. 31. 12. 1993 Právo obchodného mena Slovenský
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Praha : C.H. Beck, 2006, ISBN: 80-7179-510-0, 1005 s. 31. 12. 2006 Právo obchodného mena Slovenský
Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Bratislava : Eurounion, 2007, ISBN: 978-80-88984-98-6, 1023 s. 31. 12. 2007 Právo obchodného mena Slovenský
Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H. Beck, 2006 ISBN, 80-7179-487-2, 1536 s. 31. 12. 2006 Právo obchodného mena Český
Vyparina, S.: Súčasné problémy s obchodným menom a ochranou proti zásahu do práva na obchodné meno. In: Právny obzor, Roč. 76, č. 4 (1993), s. 396-404. 31. 12. 1993 Právo obchodného mena Slovenský
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava : IURA EDITION, 2008, ISBN: 978-80-8078-205-4, 1079 s. 31. 12. 2008 Právo obchodného mena Slovenský
Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku : (s přihlédnutím k evropskému právu). 1. díl, § 1-55 / Irena Pelikánová. 4. aktualiz. vyd. Praha : ASPI, 2004, ISBN: 8073570092, 607 s. 31. 12. 2004 Právo obchodného mena Český
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. Praha : C.H. Beck, 2000, ISBN: 807179256X, 481 s. 31. 12. 2000 Právo obchodného mena Český
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva : úvodní a obecná část : soutěžní právo / Karel Eliáš. Praha : C.H. Beck, 1995, ISBN: 8071790125, xxxii, 316 s. 31. 12. 1995 Právo obchodného mena Český
Dědič, J.: Obchodní zákoník : komentář. Díl I., § 1 - § 92e. 1. vyd. Praha : Polygon, 2002, ISBN: 8072730711, 847 s. 31. 12. 2002 Právo obchodného mena Český

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!