Stručné informácie

  • na ochranu APS nie je potrebná registrácia
  • k autorskému právu a právu výkonných umelcov sa viažu osobnostné práva (napr. právo na označenie menom) aj majetkové práva (udeľovanie súhlasu na použitie svojho výtvoru iným osobám)
  • k ostatným právam súvisiacim s autorským právom a k osobitnému právu k databáze sa viažu len majetkové práva (právo udeľovať súhlas na použitie)
  • autor a výkonný umelec môže byť len fyzická osoba
  • výrobca zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu, vysielateľ a zhotoviteľ databázy môže byť aj právnická osoba
  • rozlišujeme tvorivú databázu, ku ktorej sa viaže autorské právo (pretože usporiadanie obsahu, ktorý tvoria diela alebo aj iné údaje je výsledkom tvorivej duševnej činnosti) – napr. noviny, encyklopédia, webová stránka a netvorivú databázu, ku ktorej sa viaže osobitné právo k databáze, pretože usporiadanie obsahu nie je tvorivé, má len určitý systém, či metodiku - tu je ochrana poskytovaná vkladu do získania obsahu; predmetom osobitného práva k databáze môže byť napr. výsledková listina zápasov alebo iné tabuľky s rôznymi údajmi
  • autori, výkonní umelci, výrobcovia, vysielatelia a zhotovitelia databáz môžu svoje majetkové práva  vykonávať individuálne, alebo správu svojich práv zveriť organizácii kolektívnej správy, prípadne nezávislému subjektu správy

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú podskupinou práva duševného vlastníctva. Patrí sem aj osobitné právo k databáze.

Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia, vzniká automaticky vytvorením predmetu ochrany a jeho vyjadrením v podobe vnímateľnej zmyslami.

Úpravu obsahuje Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (účinný od 1.1.2016). Do 31.12.2015 je účinný zákon č. 618/2003 Z. z..

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

je ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom.

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s  autorským  právom  zabezpečuje  v   súlade
s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor autorského práva.

Autorské právo

Chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (fyzických osôb) - diela, ktoré sú z umeleckej alebo vedeckej oblasti, ako napr. slovesné diela,  diela výtvarného umenia, fotografické diela, hudobné diela, audiovizuálne diela, divadelné diela, architektonické diela. Chránené sú aj počítačové programy.

Práva súvisiace s autorským právom

Viažu sa k  umeleckým výkonom (napr. umelecké výkony spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukovým záznamom (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnym záznamom (napr. záznam športového podujatia) a  vysielaniu.

Osobitné právo k databáze

Databázu môžu tvoriť rôzne diela (napr. fotografie, články, ilustrácie atď.), ale aj iné údaje (napr. čísla), ktoré sú usporiadané do určitého systému (alebo podľa určitej metodiky) a sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami (§ 130)

Toto usporiadanie nemusí byť tvorivé, chránený je práve vklad napr. do získania týchto údajov – „netvorivá" databáza (§ 135 a nasl.).

Naproti tomu k „tvorivej" databáze (§ 131 a nasl.) sa viaže autorské právo (pretože spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu je výsledkom tvorivej duševnej činnosti) – napr. noviny, encyklopédia, webová stránka.

Správa práv

Správou práv je správa výkonu majetkových práv autorov, výkonných umelcov, výrobcov, vysielateľov a zhotoviteľov databázy k predmetom ochrany.

Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy.

Ak správu práv vykonáva organizácia kolektívnej správy ide o kolektívnu správu práv.