Stručné informácie

  • na ochranu APS nie je potrebná registrácia
  • k autorskému právu a právu výkonných umelcov sa viažu osobnostné práva (napr. právo na označenie menom) aj majetkové práva (udeľovanie súhlasu na použitie svojho výtvoru iným osobám)
  • k ostatným právam súvisiacim s autorským právom a k osobitnému právu k databáze sa viažu len majetkové práva (právo udeľovať súhlas na použitie)
  • autor a výkonný umelec môže byť len fyzická osoba
  • výrobca zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu, vysielateľ a zhotoviteľ databázy môže byť aj právnická osoba
  • rozlišujeme tvorivú databázu, ku ktorej sa viaže autorské právo (pretože usporiadanie obsahu, ktorý tvoria diela alebo aj iné údaje je výsledkom tvorivej duševnej činnosti) – napr. noviny, encyklopédia, webová stránka a netvorivú databázu, ku ktorej sa viaže osobitné právo k databáze, pretože usporiadanie obsahu nie je tvorivé, má len určitý systém, či metodiku - tu je ochrana poskytovaná vkladu do získania obsahu; predmetom osobitného práva k databáze môže byť napr. výsledková listina zápasov alebo iné tabuľky s rôznymi údajmi
  • autori, výkonní umelci, výrobcovia, vysielatelia a zhotovitelia databáz môžu svoje majetkové práva  vykonávať individuálne, alebo správu svojich práv zveriť organizácii kolektívnej správy, prípadne nezávislému subjektu správy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

je ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom.

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s  autorským  právom  zabezpečuje  v   súlade
s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor autorského práva.

Autorské právo

Chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (fyzických osôb) - diela, ktoré sú z umeleckej alebo vedeckej oblasti, ako napr. slovesné diela,  diela výtvarného umenia, fotografické diela, hudobné diela, audiovizuálne diela, divadelné diela, architektonické diela. Chránené sú aj počítačové programy.

Práva súvisiace s autorským právom

Viažu sa k  umeleckým výkonom (napr. umelecké výkony spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukovým záznamom (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnym záznamom (napr. záznam športového podujatia) a  vysielaniu.

Osobitné právo k databáze

Databázu môžu tvoriť rôzne diela (napr. fotografie, články, ilustrácie atď.), ale aj iné údaje (napr. čísla), ktoré sú usporiadané do určitého systému (alebo podľa určitej metodiky) a sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami (§ 130)

Toto usporiadanie nemusí byť tvorivé, chránený je práve vklad napr. do získania týchto údajov – „netvorivá" databáza (§ 135 a nasl.).

Naproti tomu k „tvorivej" databáze (§ 131 a nasl.) sa viaže autorské právo (pretože spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu je výsledkom tvorivej duševnej činnosti) – napr. noviny, encyklopédia, webová stránka.

Správa práv

Správou práv je správa výkonu majetkových práv autorov, výkonných umelcov, výrobcov, vysielateľov a zhotoviteľov databázy k predmetom ochrany.

Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy.

Ak správu práv vykonáva organizácia kolektívnej správy ide o kolektívnu správu práv.