Stručné informácie

  • práva súvisiace s autorským právom sa týkajú  umeleckých výkonov, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov a vysielania
  • ide o výlučne majetkové práva (okrem umeleckých výkonov, ku ktorým sa  viažu aj  osobnostné práva)
  • trvajú v zásade 50 rokov od rozhodujúcej skutočnosti (podanie umeleckého výkonu, vyhotovenia zvukového/ audiovizuálneho záznamu, odvysielania)

Práva súvisiace s autorským právom

sa týkajú umeleckých výkonov (napr. spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukových záznamov (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia) a vysielania.

FAQ

1. Chcem zostaviť výberové CD z voľných pesničiek (klasická hudba, folklórne piesne), mám nejaké povinnosti vo vzťahu k Autorskému zákonu?

Pokiaľ ide o  hudobné diela, ktorým už uplynula doba ochrany (sú tzv. voľné), tie sa môžu zaradiť do výberového CD, ak si ich „zostavovateľ CD" sám zahrá, naspieva a zahrá. Avšak ak ich dá niekomu zahrať a naspievať, musí si vysporiadať s „najatými" výkonnými umelcami (spevákmi, hudobníkmi) práva k ich podaným umeleckým výkonom. Rovnako, ak použije už existujúce „nahrávky" umeleckých výkonov, musí vysporiadať nielen výkonných umelcov (spevákov, hudobníkov), ale aj výrobcu zvukového záznamu, ktorý pôvodné nahrávky vyrobil, ak im ešte neuplynula doby ochrany (v zásade 50 rokov, resp. 70 rokov).

Práva výkonných umelcov

sa týkajú umeleckých výkonov výkonných umelcov (napr. speváci, tanečníci, herci, hudobníci a pod.), t.j. tvorivých vyjadrení (vykonania) diel v rôznych umeleckých podobách, napr. predvedením, recitáciou, tancom, spevom  a pod.

Práva výrobcov zvukových záznamov

sa týkajú zvukových záznamov (napr. záznam hudby na CD).

 

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

sa týkajú audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia, záznam koncertu a pod.).

Práva vysielateľov

sa týkajú vysielania (rozhlasové, televízne).