x
Používaním stránky www.dusevnevlastnictvo.gov.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info. OK
Back to Top

Duševné vlastníctvo

Je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

 1. autorské právo a práva súvisiace s autorským právom  – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnu oblasťou
 2. právo priemyselného vlastníctva súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 • chráni diela (napr. literárne, hudobné, fotografické, architektonické), iné predmety ochrany, ku ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam  - zvukový, audiovizuálny), počítačové programy a databázy
 • na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky)
 • táto oblasť súvisí viac s umeleckou, kultúrnou sférou
 • ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR

Právo priemyselného vlastníctva

 • chráni predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou (napr.  vynálezy, technické riešenia, dizajny), alebo tovary a služby prostredníctvom označenia (napr. ochranné známky)
 • na ochranu je potrebná registrácia
 • táto oblasť súvisí viac s obchodnou
  a technickou sférou, výrobou, službami
 • ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ochrana a vymožiteľnosť

 • duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane
 • k porušeniu práva duševného vlastníctva najčastejšie dochádza v prípadoch, keď niekto použije tento majetok nehmotnej povahy bez súhlasu autora, tvorcu, či majiteľa duševného vlastníctva
 • porušenie môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu

Falšovanie a autorské pirátstvo

 • koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu zabezpečuje medzirezortná komisia
 • členmi sú zástupcovia jednotlivých ministerstiev, generálnej prokuratúry SR
  a Slovenskej obchodnej inšpekcie
 • gestorom je Úrad priemyselného vlastníctva SR
Novinky
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

27. júla 2018 Slovensko spustilo národný portál s názvom "Agorateka Slovakia", ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže užívatelia môžu vyhľadávať medzi webovými stránkami s najrôznejším legálnym online obsahom – od filmov a hudby, cez televízne programy a elektronické knihy až po športové programy a podujatia. Vybrať si môžete zatiaľ zo 17 legálnych webových stránok, pričom ich počet sa bude zvyšovať a pravidelne dopĺňať.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapojiť sa do európskeho projektu agorateka a bol vytvorený s pomocou Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Agorateka Slovakia sa tak automaticky stala súčasťou projektu agorateka, ktorý  realizuje EUIPO. Slovensko sa tým pridalo k ďalším 16 európskym krajinám, ktoré sú už do projektu agorateka zapojené.

Takže neváhajte, vstúpte, vyhľadávajte a užívajte!

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Dňa 18. júla 2018 bola novela Autorského zákona, ktorá sa týka predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564), zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 215/2018. Stalo sa tak po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky v druhom aj v treťom čítaní dňa 14. júna 2018, ako aj po podpise prezidentom Slovenskej republiky. Celé znenie novely, teda zákona č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 11. októbra 2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Návrh novely Autorského zákona týkajúci sa predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564) bude prerokovaný v druhom čítaní na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh novely v znení po prvom čítaní v Národnej rade je dostupný na stránke NR SR

Patentom je ochránený vynález - technické riešenie, napríklad konkrétne súčiastky a ich fungovanie, ktoré umožňuje zachytiť prostredníctvom pôsobenia svetla obraz na svetlo-citlivej vrstve. Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Napríklad obal, tvar, štruktúra, obrysy, materiál, línie farby, prípadne zdobenie. Ochranná známka je označenie, ktoré pomáha odlíšiť výrobky jedného výrobcu od výrobkov iných výrobcov. Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, napríklad slovo, číslica, kresba, alebo ich kombinácia. Fotografia môže byť autorským dielom. Práva duševného vlastníctva sú odlišné od vlastníckeho práva k predmetu, napríklad k fotoaparátu, v ktorom sa môžu spájať aj tri druhy duševného vlastníctva: práva k patentu, práva k dizajnu a práva k ochrannej známke, pričom tieto práva môžu patriť rôznym osobám. Vlastníkovi fotoaparátu patrí len tento fotoaparát ako vec. Ďalším odlišným predmetom je fotografia, ktorá môže byť chránená autorským právom, ktoré patrí autorovi fotografie.
Hlavn� obr�zok