Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

  • je podskupinou práva duševného vlastníctva, ktoré zahŕňa autorské právo, práva súvisiace s autorským právom. Samostatne rozlišujeme osobitné právo k databáze.
  • Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia, vzniká automaticky  (vytvorením príslušného predmetu autorského práva alebo práva súvisiaceho sautorským právom a jeho vyjadrením v podobe vnímateľnej zmyslami)
  • ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR
  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú upravené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Autorské právo

Chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (fyzických osôb) - diela, ktoré sú z umeleckej alebo vedeckej oblasti, ako napr. slovesné diela,  diela výtvarného umenia, fotografické diela, hudobné diela, audiovizuálne diela, divadelné diela, architektonické diela. Chránené sú aj počítačové programy.

Práva súvisiace s autorským právom

Viažu sa k  umeleckým výkonom (napr. umelecké výkony spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukovým záznamom (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnym záznamom (napr. záznam športového podujatia), periodikám a  vysielaniu.

Osobitné právo k databáze

Databázu môžu tvoriť rôzne diela (napr. fotografie, články, ilustrácie atď.), ale aj iné údaje (napr. čísla), ktoré sú usporiadané do určitého systému (alebo podľa určitej metodiky) a sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami (§ 130)

Toto usporiadanie nemusí byť tvorivé, chránený je práve vklad napr. do získania týchto údajov – „netvorivá" databáza (§ 135 a nasl.).

Naproti tomu k „tvorivej" databáze (§ 131 a nasl.) sa viaže autorské právo (pretože spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu je výsledkom tvorivej duševnej činnosti) – napr. noviny, encyklopédia, webová stránka.

Správa práv

Správou práv je správa výkonu majetkových práv autorov, výkonných umelcov, výrobcov, vysielateľov a zhotoviteľov databázy k predmetom ochrany.

Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy.

Ak správu práv vykonáva organizácia kolektívnej správy ide o kolektívnu správu práv.