Databáza osirelých diel

V záujme uľahčenia masovej digitalizácie kultúrneho dedičstva bola do Autorského zákona (§ 10,   § 11a § 51) prijatá úprva tzv. osirelých diel.

Uvedená právna úprava predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel do slovenskej legislatívy.

Osirelé dielo

Za osirelé dielo sa považuje

  • slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny
  • dielo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou iného diela, napr. ilustrácia či fotografia
  • hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme
  • kinematografické alebo audiovizuálne dielo a zvukový záznam
  • dielo, ktoré nebolo vydané alebo odvysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti kultúrnou alebo vzdelávacou organizáciou, ak možno dôvodne predpokladať, že autor by nenamietal proti jeho použitiu
  • čiastočne osirelé dielo,

prvýkrát vydané alebo odvysielané v niektorom členskom štáte EÚ, ktorého autora nemožno určiť, alebo, ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené v zbierkach vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií alebo v zákonnom depozitári. Nositeľa práv v takýchto prípadoch nie je možné kontaktovať za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy a získať tak súhlas na použitie diela.

Použitie osirelého diela

Smernica a Autorský zákon stanovuje zákonnú výnimku z povinnosti získať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a sprístupňovanie osirelého diela verejnosti (§ 51). Osirelé dielo tak môžu bez súhlasu nositeľa práv použiť knižnice, múzeá, galérie, archívy, školy, ale aj verejnoprávny vysielateľ či Slovenský filmový ústav, avšak výhradne na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme. Zákon súčasne chráni práva autora, ktorý má právo kedykoľvek ukončiť status osirelého diela a nárokovať si primeranú odmenu od používateľa svojho diela.

Na základe pravidla tzv. vzájomného uznávania statusu osirelého diela je dielo, ktoré sa považuje za osirelé v niektorom členskom štáte EÚ, uznané za osirelé aj v ostatných členských štátoch. Zdigitalizované osirelé diela sa tak budú môcť sprístupniť vo všetkých členských štátoch a nie je potrebné overovať status osirelého diela v každom členskom štáte osobitne.

Dôsledné vyhľadávanie

Knižnice, školy, múzeá, galérie, archívy a iní záujemcovia o použitie osirelých diel, ktoré sa nachádzajú v ich zbierkových fondoch, sú povinní vykonať najskôr dôsledné vyhľadávanie. Dôsledným vyhľadávaním sa rozumie získavanie informácií z príslušných zdrojov – zoznam odporúčaných zdrojov v dobrej viere na účely stanovenia, či je dané dielo osirelým dielom. Použitie takého diela bude môcť byť vykonané len v prípade, že toto vyhľadávanie bude neúspešné. To znamená, že oprávnená osoba na základe dôsledného vyhľadávania nedospeje k informácii o tom, kto je autorom a kde ho možno kontaktovať.

Osoba, ktorá vykonáva dôsledné vyhľadávanie, je zároveň povinná uchovávať záznamy o tomto vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici písomnou formou na adresu Slovenskej národnej knižnice, alebo na emailovú adresu administrátora databázy dod@snk.sk 

  • výsledky dôsledného vyhľadávania
  • informácie o použití osirelých diel
  • informácie o zmenách statusu osirelých diel (ak autor ukončí status osirelého diela)
  • kontaktné údaje používateľa

Slovenská národná knižnica tieto informácie postúpi ako národná autorita Európskemu úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO), orgánu zastupujúcemu práva duševného vlastníctva vo všetkých štátoch EÚ. Ten v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 386/2012 vedie a spravuje verejne prístupnú on-line databázu osirelých diel z celej Európskej únie, v ktorej je možné vyhľadávať a taktiež generuje rôzne štatistiky.

 

Databáza osirelých diel

Hlavným poslaním databázy osirelých diel je predchádzať a zabraňovať možnému porušovaniu práv autorov osirelých diel. Kľúčovú úlohu v dosahovaní tohto cieľa zohráva zhromažďovanie relevantných informácií o existujúcich osirelých dielach, ktoré sa nachádzajú v zbierkach kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Tieto informácie sa získavajú na základe dôsledného vyhľadávania a transparentným spôsobom sa sprístupňujú používateľom osirelých diel, nositeľom práv i širokej verejnosti.

Správu databázy na vnútroštátnej úrovni zabezpečuje Slovenská národná knižnica, ktorá v pozícii kompetentnej národnej autority predovšetkým schvaľuje záznamy o osirelých dielach, vedených a uchovávaných príslušnými kultúrnymi a vzdelávacími organizáciami, a vedie agendu s určenými alebo nájdenými autormi.

 

Ukončenie statusu osirelého diela

Dielo sa prestane považovať za osirelé, ak autor, ktorý svoje dielo nájde v databáze osirelých diel, ukončí jeho status tým, že svoje autorstvo oznámi písomnou formou Slovenskej národnej knižnici. Slovenská národná knižnica o tejto skutočnosti bezodkladne informuje osobu, ktorá osirelé dielo používa. Používateľ je nato povinný vykonať v databáze zmenu statusu diela. Autor diela má následne právo vyžadovať od príslušnej verejne prístupnej inštitúcie primeranú odmenu vyplývajúcu z používania jeho diela.

Pre viac info: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/orphan-works-database