Späť

Nové smernice EÚ sú už účinné

Nové smernice EÚ sú už účinné. Po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ dňa 17. mája 2019 nadobudli obe nové smernice – smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (smernica o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu), ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (smernica o on-line vysielaní a retransmisii), už aj účinnosť. Účinné sú od 7. júna 2019. Lehota pre členské štáty EÚ na transpozíciu smerníc uplynie 7. júna 2021. Slovenské znenie smernice o on-line vysielaní a retransmisií je dostupné tu. Slovenské znenie smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu je dostupné tu.Posledná aktualizácia: 9.8.2019