Stručné informácie

  • dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn
  • dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne
  • dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti
  • dizajnom sa dá chrániť aj grafický návrh výrobku, príp. logotyp
  • pri umeleckom diele, okrem možnosti ochrany dizajnom, pripadá do úvahy aj možnosť ochrany autorským právom

Dizajn

je vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Čo sa dá chrániť dizajnom?

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku.

Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku.

Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri.

Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení alebo i zovšeobecnená.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253651

Ako dlho platí zapísaný dizajn?

Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253663

Aké sú práva majiteľa zapísaného dizajnu?

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253719

Koľko to stojí?

Podanie jednoduchej alebo hromadnej prihlášky ochrannej známky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20 eur;

iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 40 eur;

 - za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami 10 eur;

- za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške podaný iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 20 eur.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253731

Čo má obsahovať prihláška dizajnu?

O zápis dizajnu do registra sa žiada prihláškou dizajnu, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis dizajnu na predpísanom tlačive. Aby prihláška dizajnu mohla byť považovaná za podanú, musí obsahovať údaje o prihlasovateľovi, prejav jeho vôle o zápis dizajnu do registra a vyobrazenie dizajnu, ktoré dáva jednoznačnú predstavu o vzhľade výrobku alebo jeho časti, a to v kvalite umožňujúcej ďalšiu reprodukciu.

Prihláška môže byť podaná ako jednoduchá, tzn. že zápis do registra dizajnov je požadovaný pre jeden dizajn, alebo ako hromadná, tzn. že v prihláške je žiadané o zápis dvoch alebo viac dizajnov s podmienkou, že všetky patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253743

Kto môže požiadať o zápis dizajnu?

Prihlášku dizajnu je oprávnený podať pôvodca alebo jeho právny nástupca. Pôvodca je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou. Ak pôvodca vytvoril dizajn ako výsledok splnenia úlohy v pracovnom pomere (tzn. podnikový dizajn), prechádza právo na dizajn na zamestnávateľa, ak nie je zmluvou ustanovené inak.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253755

Ako prebieha konanie o prihláške dizajnu?

Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom (novosť a osobitý charakter). V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní. Prihlasovateľ sa stane jeho vlastníkom. Vlastníkovi zapísaného dizajnu vydá osvedčenie o zápise. Zápis oznámi vo vestníku úradu. V prípade, že prihlasovateľ v prihláške požiadal o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa práva prednosti, úrad dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej lehoty, spolu s oznámením zápisu vo vestníku úrad oznámi odloženie zverejnenia dizajnu.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/dizajny#253767