Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. júla 2006. Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 92/100/EHS - Autorské právo - Nájomné právo a výpožičné právo - Neprebratie smernice v stanovenej lehote. Vec C-53/05. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-06215

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0053:SK:HTML
Kód dokumentu: 1168
Dátum od: 06 júl 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_53_05.pdf1420621372823