Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. septembra 2014. Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/29/ES – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Výnimky a obmedzenia – Článok 5 ods. 3 písm. n) – Použitie diel a iných predmetov ochrany na účely výskumu alebo súkromného štúdia – Kniha sprístupnená jednotlivcom prostredníctvom terminálov určených na tento účel vo verejne prístupnej knižnici – Pojem dielo, ktoré nepodlieha ‚nákupným alebo licenčným podmienkam‘ – Právo knižnice na digitalizovanie diela zahrnutého v jej zbierke s cieľom sprístupniť ho prostredníctvom terminálov určených na tento účel – Sprístupnenie diela prostredníctvom terminálov určených na tento účel, ktoré umožňujú jeho vytlačenie na papier alebo uloženie na USB kľúč. Vec C-117/13.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2118
Dátum od: 11 sep 2014
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_117_13.pdf1420621736288