Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. júla 2013. Amazon.com International Sales Inc. a ďalší proti Austro Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH. Aproximácia právnych predpisov – Duševné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Výlučné právo rozmnožovania – Smernica 2001/29/ES – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Primeraná kompenzácia – Uplatnenie poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý je určený na financovanie kompenzácie, bez rozdielu, avšak s prípadným právom na vrátenie – Vyplatenie získaných príjmov sčasti nositeľom práv a sčasti spoločenským a kultúrnym zariadeniam – Dvojitá platba poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie v rámci cezhraničných transakcií. Vec C-521/11.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2090
Dátum od: 11 júl 2013
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_521_11.pdf1420622368458