Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012. Compass-Datenbank GmbH proti Rakúskej republike. Hospodárska súťaž – Článok 102 ZFEÚ – Pojem ‚podnik‘ – Údaje z obchodného registra uložené v databáze – Zhromažďovanie a poskytovanie týchto údajov za poplatok – Dôsledok nepovolenia opakovaného použitia uvedených údajov zo strany orgánov verejnej moci – Právo ‚sui generis‘ stanovené v článku 7 smernice 96/9/ES. Vec C-138/11.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2019
Dátum od: 17 dec 2015
Dátum do: 17 dec 2015
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_138_11.pdf1420622439850