Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2005. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Taliansko. Zahraničné vzťahy - Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maďarskou republikou o vzájomnej ochrane a kontrole označovania vín - Ochrana označenia vzťahujúceho sa na určité vína pochádzajúce z Maďarska v Spoločenstve - Zemepisné označenie "Tokaj" - Výmena listov - Možnosť používať termín "Tocai" vo výrazoch "Tocai friulano" alebo "Tocai italico" pre označovanie a prezentáciu niektorých talianskych vín, osobitne akostných vín vyrobených vo vymedzenom regióne ("akostné vína psr") počas prechodného obdobia, ktoré uplynie 31. marca 2007 - Vylúčenie tejto možnosti po uplynutí prechodného obdobia - Platnosť - Právny základ - Článok 113 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 133 ES) - Zásady medzinárodného práva týkajúce sa zmlúv - Články 22 až 24 dohody TRIPs - Ochrana základných práv - Právo vlastniť majetok. Vec C-347/03. Správy Európskeho súdu 2005 Strana I-03785

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0347:SK:HTML
Kód dokumentu: 1188
Dátum od: 12 máj 2005
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_347_03.pdf1420622883678