Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2008. Productores de Música de España (Promusicae) proti Telefónica de España SAU. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Španielsko. Informačná spoločnosť - Povinnosti poskytovateľov služieb - Uchovávanie a zverejnenie určitých údajov o prenose dát - Povinnosť zverejnenia - Obmedzenia - Ochrana dôverného charakteru elektronických komunikácií - Zlučiteľnosť s ochranou autorských práv a s nimi súvisiacich práv - Právo na účinnú ochranu duševného vlastníctva. Vec C-275/06. Správy Európskeho súdu 2008 Strana 00000

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:SK:HTML
Kód dokumentu: 1160
Dátum od: 29 jan 2008
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_275_06.pdf1420622955751