Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. decembra 2006. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Audiencia Provincial de Barcelona - Španielsko. Autorské práva a práva s nimi súvisiace v informačnej spoločnosti - Smernica 2001/29/ES - Článok 3 - Pojem ,verejného prenosu" - Prenos diel prostredníctvom televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách. Vec C-306/05. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-11519

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0306:SK:HTML
Kód dokumentu: 1163
Dátum od: 07 dec 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_306_05.pdf1420623331491