Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. júna 2005. Tod's SpA a Tod's France SARL proti Heyraud SA. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal de grande instance de Paris - Francúzsko. Rovnaké zaobchádzanie - Zásada zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti - Autorské právo a príbuzné práva. Vec C-28/04. Správy Európskeho súdu 2005 Strana I-05781

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0028:SK:HTML
Kód dokumentu: 1171
Dátum od: 30 jún 2005
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_28_04.pdf1420625118626