Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007. Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Ldª proti Merck & Co. Inc. a Merck Sharp & Dohme Ldª. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Supremo Tribunal de Justiça - Portugalsko. Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie - Článok 33 dohody TRIPS - Patenty - Minimálna ochranná doba - Legislatíva členského štátu stanovujúca kratšiu dobu - Článok 234 ES - Právomoc Súdneho dvora - Priamy účinok. Vec C-431/05. Správy Európskeho súdu 2007 Strana 00000

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0431:SK:HTML
Kód dokumentu: 1186
Dátum od: 11 sep 2007
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_431_05.pdf1420625128759