Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. septembra 2006. Laserdisken ApS proti Kulturministeriet. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Østre Landsret - Dánsko. Smernica 2001/29/ES - Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti - Článok 4 - Právo šírenia - Pravidlo vyčerpania práva - Právny základ - Medzinárodné dohody - Politika hospodárskej súťaže - Zásada proporcionality - Sloboda prejavu - Zásada rovnosti - Články 151 ES a 153 ES. Vec C-479/04. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-08089

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0479:SK:HTML
Kód dokumentu: 1166
Dátum od: 12 sep 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_479_04.pdf1420625636033