Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. októbra 2004. Pharmacia Italia SpA, pôvodne Pharmacia & Upjohn SpA. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof - Nemecko. Nariadenie (EHS) č. 1768/92 - Liečivá - Dodatkové ochranné osvedčenie - Prechodný režim - Po sebe nasledujúce povolenia veterinárnych a humánnych liečiv. Vec C-31/03. Správy Európskeho súdu 2004 Strana I-10001

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0031:SK:HTML
Kód dokumentu: 1182
Dátum od: 19 okt 2004
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_31_03.pdf1420629890285