Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. júna 2006. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH proti Ulrich Deppe a iní (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05) a Hartmut Lübbe (C-9/05). Návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof - Nemecko. Odrody rastlín - Výška primeranej odmeny, ktorá sa má zaplatiť majiteľovi práva k odrode rastlín - Článok 5 ods. 2, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1768/95, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2605/98 - Pojem "odmena značne nižšia ako čiastka platená za licenčnú produkciu množiteľského materiálu". Spojené veci C-7/05 až C-9/05. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-05045

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0007:SK:HTML
Kód dokumentu: 1189
Dátum od: 08 jún 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_7_05azC_9_05.pdf1420629898619