Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014. ACI Adam BV a iní proti Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Smernica 2001/29/ES – Článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 5 ods. 5 – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Rozmnožovanie na súkromné použitie – Legálny pôvod rozmnoženiny – Smernica 2004/48/ES – Pôsobnosť. Vec C-435/12.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2117
Dátum od: 10 apr 2014
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_435_12.pdf1420630026815