Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. októbra 2005. Spolková republika Nemecko (C-465/02) a Dánske kráľovstvo (C-466/02) proti Komisii Európskych spoločenstiev. Poľnohospodárstvo - Zemepisné označenia a označenia pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Názov "feta" - Nariadenie (ES) č. 1829/2002 - Platnosť. Spojené veci C-465/02 a C-466/02. Správy Európskeho súdu 2005 Strana I-09115

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0465:SK:HTML
Kód dokumentu: 1187
Dátum od: 25 okt 2005
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_465_02aC_466_02.pdf1420630115538