Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004. Fixtures Marketing Ltd proti Svenska Spel AB. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Högsta domstolen - Švédsko. Smernica 96/9/ES - Právna ochrana databáz - Právo sui generis - Pojem vklad do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy - Rozpisy futbalových zápasov - Stávkové hry. Vec C-338/02.Správy Európskeho súdu 2004 Strana I-10497

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0338:SK:HTML
Kód dokumentu: 1177
Dátum od: 17 dec 2015
Dátum do: 17 dec 2015
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_338_02.pdf1420630492601