Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. januára 2007. Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 92/100/EHS - Autorské právo - Nájomné právo a výpožičné právo - Výlučné právo na verejné požičiavanie - Výnimka - Podmienka poskytnutia odmeny - Rozsah. Vec C-175/05. Správy Európskeho súdu 2007 Strana I-00003*

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0175:FR:HTML
Kód dokumentu: 1162
Dátum od: 11 jan 2007
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_175_05.pdf1420630811582