Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. marca 2014. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Informačná spoločnosť – Smernica 2001/29/ES – Webová stránka, ktorá sprístupňuje verejnosti filmové diela bez súhlasu nositeľov práva súvisiaceho s autorským právom - Článok 8 ods. 3 – Pojem "sprostredkovatelia, ktorých služby využíva tretia osoba na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva" – Poskytovateľ prístupu na internet – Uznesenie adresované poskytovateľovi prístupu na internet, ktoré mu zakazuje povoliť svojim zákazníkom prístup na webovú stránku – Vzájomné vyváženie základných práv. Vec C-314/12.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2116
Dátum od: 27 mar 2014
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_314_12.pdf1420630947461