Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. júla 2006. Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 92/100/EHS - Autorské právo - Výhradné právo udeľovať súhlas alebo zakázať nájom a vypožičiavanie - Nesprávne prebratie. Vec C-61/05. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-06779

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0061:SK:HTML
Kód dokumentu: 1167
Dátum od: 13 júl 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_61_05.pdf1420631484297