Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 28. júna 2005. Industrias Químicas del Vallés, SA proti Komisii Európskych spoločenstiev. Smernica 91/414/EHS - Prípravky na ochranu rastlín - Účinné látky - Metalaxyl - Povoľovacie konanie - Súhrnné dokumenty a kompletné dokumenty - Lehoty - Zásada proporcionality - Zneužitie právomocí. Vec T-158/03. Správy Európskeho súdu 2005 Strana II-02425

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0158:SK:HTML
Kód dokumentu: 1185
Dátum od: 28 jún 2005
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: T_158_03.pdf1420632719009