Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. júla 2006. Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberlandesgericht Düsseldorf - Nemecko. Bruselský dohovor - Článok 16 bod 4 - Konania týkajúce sa registrácie alebo platnosti patentov - Výlučná právomoc súdu štátu, v ktorom bola vykonaná registrácia alebo udelená ochrana - Žaloba o určenie, že neboli porušené práva z patentu - Otázka platnosti patentu nastolená v incidenčnom konaní. Vec C-4/03. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-06509

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0004:SK:HTML
Kód dokumentu: 1183
Dátum od: 13 júl 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_4_03.pdf1420633230166