Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2006. Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 92/100/EHS - Práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva - Výpožičné právo - Neprebratie v stanovenej lehote. Vec C-198/05. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-00107*

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0198:SK:HTML
Kód dokumentu: 1164
Dátum od: 26 okt 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_198_05.pdf1420633232107