Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. júna 2012. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 8. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 6. januára 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Titus Alexander Jochen Donner. Voľný pohyb tovaru – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Predaj rozmnoženín v členskom štáte, v ktorom nie sú chránené autorské práva týkajúce sa týchto diel – Preprava tohto tovaru do iného členského štátu, v ktorom sa za porušenie uvedených autorských práv ukladá trestná sankcia –Trestné konanie voči prepravcovi za napomáhanie nezákonného šírenia diela chráneného autorským právom. Vec C-5/11.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2017
Dátum od: 21 jún 2012
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_5_11.pdf1420633387907