Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2006. Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Šiesta smernica o DPH - Článok 2 bod 1, článok 5 ods. 4 písm. c), článok 12 ods. 3 a článok 16 ods. 1 - Plnenie v rámci územia štátu - Predaj umeleckých diel dovezených v režime dočasného použitia na dražbe - Provízia dražiteľov. Vec C-305/03. Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-01213

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0305:SK:HTML
Kód dokumentu: 1172
Dátum od: 09 feb 2006
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_305_03.pdf1420633464117