Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. júna 2006. Uradex SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) a Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE). Návrh na začatie prejudiciálneho konania Cour de cassation - Belgicko. Autorské právo a príbuzné práva - Smernica 93/83/EHS - Článok 9 ods. 2 - Rozsah právomoci ochranného zväzu považovaného za správcu práv ich držiteľa bez toho, aby mu držiteľ spravovanie svojich práv zveril - Výkon práva udeliť alebo odmietnuť povolenie prevádzkovateľovi káblových rozvodov na káblovú retransmisiu vysielania. Vec C-169/05.Správy Európskeho súdu 2006 Strana I-04973

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0169:SK:HTML
Kód dokumentu: 1180
Dátum od: 17 dec 2015
Dátum do: 17 dec 2015
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_169_05_b.pdf1420633679999