Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2007. Karl Josef Wilhelm Schwibbert. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunale civile e penale di Forlì - Taliansko. Smernica 98/34/ES - Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov - Povinnosť oznámiť návrhy technických predpisov - Vnútroštátny zákon ukladajúci povinnosť uviesť na predávaných kompaktných diskoch rozlišovacie označenie vnútroštátnej organizácie poverenej výberom autorských odmien - Pojem ‚technický predpis. Vec C-20/05. Správy Európskeho súdu 2007 Strana 00000

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0020:SK:HTML
Kód dokumentu: 1174
Dátum od: 08 nov 2007
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_20_05.pdf1420633732877