Ako fungujú organizácie kolektívnej správy?

Ako fungujú organizácie kolektívnej správy?

Organizácia kolektívnej správy má v rámci svojej štruktúry tri základné orgány, a to valné zhromaždenie, orgán kontroly a orgán riadenia. 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom kolektívnej správy, ktorý rozhoduje o všetkých základných otázkach týkajúcich sa činnosti organizácie kolektívnej správy. Členmi valného zhromaždenia sú členovia organizácie kolektívnej správy.

Členom organizácie kolektívnej správy môže byť predovšetkým nositeľ práv (autor, výkonný umelec a pod.), združenie nositeľov práv (teda právnická osoba združujúca nositeľov práv), ale aj iná organizácia kolektívnej správy.

Orgán riadenia riadi činnosť organizácie kolektívnej správy a môže vystupovať aj ako štatutárny orgán.

Orgán kontroly vykonáva kontrolu riadenia a hospodárenia organizácie kolektívnej správy.

Organizácia kolektívnej správy musí zastupovať nositeľov práv za rovnakých podmienok, a to bez ohľadu na to, či zastupovaný nositeľ práv je alebo nie je členom organizácie kolektívnej správy (zastupovaný nositeľ práv sa stáva členom organizácie kolektívnej správy, ak splní podmienky členstva, ktoré určí organizácia kolektívnej správy). Podmienkou zastupovania však nemôže byť skutočné (predchádzajúce) použitie (napr. zahratie piesne v rádiu) diela autora, ktorý žiada o zastupovanie organizáciu kolektívnej správy.

Nositeľ práv sa môže nechať zastupovať organizáciou kolektívnej správy na Slovensku, alebo v inom štáte EHP (Európsky hospodársky priestor). Nositeľ práv si môže vybrať, pre ktoré odbory kolektívnej správy bude jeho majetkové práva vykonávať organizácia kolektívnej správy.

Zastupovanie organizáciou kolektívnej správy môže nositeľ práv kedykoľvek vypovedať.