Na čo sa vzťahuje autorské právo a čo nie je predmetom autorského práva?

Na čo sa vzťahuje autorské právo a čo nie je predmetom autorského práva?

Autorský zákon demonštratívne (príkladmo) v § 3 ods. 2 vypočítava, aké výtvory môžu byť predmetom autorského práva. Keďže ide len o demonštratívny výpočet môžu byť za autorské diela považované aj iné výtvory, ktoré nie sú výslovne spomenuté v tomto výpočte, ak spĺňajú pojmové znaky diela.

Aby bol určitý výtvor považovaný za dielo v zmysle autorského práva, musí spĺňať pojmové znaky diela, a to:

  • dielo je z oblasti literatúry, umenia alebo vedy (§ 3 ods. 1) ,
  • ide o jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora (§ 3 ods. 1); pričom jedinečnosť nie je pojmovým znakom (podmienkou) v prípade fotografického diela (§ 3 ods. 4),
  • je objektívne vnímateľné zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia (§ 3 ods. 1),
  • a zároveň nespadá do negatívneho výpočtu toho, čo sa nepovažuje za predmet autorského práva  (§ 5).

Na naplnenie definície diela v zmysle autorského zákona musia byť splnené všetky uvedené pojmové znaky zároveň.

Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého alebo vedeckého diela, ak spĺňa pojmové znaky diela. Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú pojmové znaky diela.

Autorské právo nechráni myšlienku či nápad, ktoré viedli k vzniku diela, ale len samotné dielo. Predmetom autorského práva je teda dielo ako vyjadrenie danej myšlienky, výsledok jedinečnej tvorivej duševnej činnosti autora.   

Autorský zákon v § 5  vymenúva, čo sa nepovažuje za predmet autorského práva. Za predmet autorského práva sa nepovažuje myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela, a to z toho dôvodu, že tieto „predmety" vôbec nemôžu byť považované za dielo, pretože nespĺňajú pojmové znaky diela. Z rovnakých dôvodov sa za predmet autorského práva nepovažuje denná správa, ktorou je informácia o určitej udalosti alebo skutočnosti.

Za predmet autorského práva sa nepovažuje ani text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, súdne rozhodnutie, verejná listina, technická norma, ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, územnoplánovacia dokumentácia, štátny symbol, symbol obce, symbol územnosprávneho kraja (dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu, je však chránené), prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, dielo tradičnej ľudovej kultúry, výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Napriek tomu, že tieto „predmety" môžu spĺňať pojmové znaky diela, sú vylúčené z ochrany najmä z dôvodu verejného záujmu.