Obsah s Kategórie dokumentov Duševné vlastníctvo

Názov Dátum pridania Príloha
Rozhodnutie Krajský súd Bratislava z 13.12.2005. Právny odbo... 26.08.2008
Endeshaw, A.: Intellectual property policy for non-industria... 26.08.2008
Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprá... 26.08.2008
Alma Delettre, S.: Le droit de la propriété intellectuelle e... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Bratislava z 05.09.2006. Právny odbor: ... 26.08.2008
Gallafent, R. J. – Eastaway, N. A., Dauppe, V. A. F.: Intell... 26.08.2008
Bronzo, N.: Propriété intellectuelle et droits fondamentaux.... 26.08.2008
Schricker, G. [Hrsg.]:Ringberg-Symposium <8, 1994, Kreuth>: ... 26.08.2008
Maréchal, C. – Bonet, G.: L' évolution des droits de proprié... 26.08.2008
Bruguière, J.-M. - Mallet-Poujol, N. - Robin, A. - Vivant, M... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Košice z 28.03.2006. Právny odbor: Civi... 26.08.2008
Adamová, Z. – Návrat, M.: Praktické prípady z práva duševnéh... 26.08.2008
Schricker, G. [Hrsg.]: Geistiges Eigentum im Dienst der Inno... 26.08.2008
Kontaktné údaje na podávanie žiadostí o konanie zo strany co... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 1.3.2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovani... 08.03.2012
Telec, I.: O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. In:... 26.08.2008
Smbuc, H.-P. – Idris, K.: La protection internationale des s... 26.08.2008
Campbell, D. – Cotter, S.: International intellectual proper... 26.08.2008
Dittrich, R. von: Beiträge zum Urheberrecht. Wien  : Manz . ... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej knihe... 26.08.2008
Dohovor č. 69/1975 Zb. (Dohovor o zriadení Svetovej organizá... 26.08.2008
Desbois, H.: La propriété intellectuelle en question(s) : re... 26.08.2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa ... 26.08.2008
McKeough, J. - Stewart, A.: Intellectual property in Austra... 26.08.2008
Sadloňová, V.: 4. Lubyho dni - "Duševné vlastníctvo v proces... 26.08.2008
Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I z 14.11.2006. Právny od... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 16.3.2009 k akčnému plánu EÚ v colnej oblas... 08.03.2012
MacQueen, H. - Waelde, Ch. – Laurie, G.: Contemporary intell... 26.08.2008
Dohoda č. 152/2000 Z.z. Dohoda o založení Svetovej obchodnej... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k „falšovaniu“ 26.08.2008
Knopp, J.: Praktické aspekty manažérstva duševného vlastníct... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Torremans, P. - Holyoak, J.: Intellectual property law. 2nd ... 26.08.2008
Bainbridge, D. I.: Intellectual property. 2nd ed. London : P... 26.08.2008
Nuss, S.: Copyright & Copyriot: Aneignungskonflikte um geist... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 16.3.2009 k akčnému plánu EÚ v colnej oblas... 08.03.2012
Blakeney, M.: Trade related aspects of intellectual property... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 1.3.2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovani... 08.03.2012
Švidroň, J.: Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho pr... 26.08.2008
Oznámenie Komisie – Práva duševného vlastníctva a normalizác... 26.08.2008
Bayer, K.: Die neuen Welthandelsregeln zum Schutz geistigen ... 26.08.2008
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastn... 26.08.2008
Bröcker, K. T. [Hrsg.]: Praxishandbuch geistiges Eigentum im... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Švidroň, J.: Osobnostné aspekty práv na duševné vlastníctvo.... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríl... 26.08.2008
Švidroň, J. – Adamová, Z.- Návrat, M. – Škreko, A.: Právo du... 09.08.2011
Piotraut, J.-L.: La propriété intellectuelle en droit intern... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 13. marca 2006 o reakcii colných orgánov na... 26.08.2008
Rigamonti, C. P.: Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie... 26.08.2008
Stanovisko Komisie k článku 2 smernice Európskeho parlamentu... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Banská Bystrica z 27.09.2006. Právny od... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskem... 26.08.2008
Tuma, M.: Tvorivý subjekt v ére knowledge managementu. In: D... 26.08.2008
Clark, R. - Smyth, S.: Intellectual property law in Ireland.... 26.08.2008
Uznesenia Krajský súd Bratislava z 01.10.2007. Právny odbor:... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 16.04.2007. Právny o... 26.08.2008
Ilardi, A. – Steimlé, G.: La propriété intellectuelle : prin... 26.08.2008
Ramsauer, T.: Geistiges Eigentum und kulturelle Identität: e... 26.08.2008
Sterling, J.A.L.: Intellectual property rights in sound reco... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Banská Bystrica z 06.06.2007. Právny od... 26.08.2008
Rozhodnutie Okresný súd Banská Bystrica z 30.05.2006. Právny... 26.08.2008
Niemann, I.: Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrec... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Banská Bystrica z 04.06.2007. Právny od... 26.08.2008
Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš ... 17.10.2012
Rozhodnutie Krajský súd Bratislava z 09.02.2006. Právny odbo... 26.08.2008
Švidroň, J. (ed.) - Vojčík, P. (ed.): Duševné vlastníctvo v ... 26.08.2008
Ježek, J.: Mezinárodní dohoda o obchodních aspektech práv k ... 26.08.2008
Miščíková, R.: Licenčné zmluvy na predmety priemyselného vla... 26.08.2008
OECD:The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, Execu... 21.02.2012
Telec, I.: Duševní vlastnictví?. In: Právník, ISSN 0231-6625... 26.08.2008
Švidroň, J.: Tvorba a právo. Bratislava : Veda, 1991, ISBN 8... 26.08.2008
Vojčík, P.: Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo. In Právn... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 30.05.2006. Právny o... 26.08.2008
Uznesenia Krajský súd Bratislava z 30.07.2007. Právny odbor:... 26.08.2008
Miščíková, R.: Internet a tvorba autorských diel. In: Duševn... 26.08.2008
Koppensteiner, H.-G. von: Österreichisches und europäisches ... 26.08.2008
Vojčík, P.: Tvorba nehmotných statkov v pracovnom pomere. In... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Fiala, T.: Práva intelektuálního vlastnictví a pravidla hosp... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava I z 27.02.2007. Právny odbor... 26.08.2008
Cornaz, P.: L'exécution forcée des droits de propriété intel... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Nehmotné statky a duševné vlastn... 26.08.2008
Cornish, W. R. (ed.): Materials on intellectual property. Ox... 26.08.2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, kto... 08.03.2012
Gregušová, D. – Chlipala, M.: Licenčná zmluva ako základný t... 26.08.2008
Tafforeau, P. – Caron, Ch.: Droit de la propriété intellectu... 26.08.2008
Corbel, P.: Management stratégique des droits de la propriét... 26.08.2008
Santos, D. P. A. D. – Bonet, G.: Propriété intellectuelle et... 26.08.2008
Ciresa, M.: Urheberwissen für die Praxis: wie schütze und nu... 26.08.2008
Kucsko, G.:Kompetenzzentrum für Geistiges Eigentum  : ... 26.08.2008
Švidroň, J.: Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva... 26.08.2008
Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském sou... 26.08.2008
Tuma, M.: Civilizačné transformácie a duševné vlastníctvo. I... 26.08.2008
Kucsko, G.: Geistiges Eigentum: Markenrecht, Musterrecht, Pa... 26.08.2008
Kaiser, K.: Geistiges Eigentum und Gemeinschaftsrecht: die V... 26.08.2008
Europäische Gemeinschaften: [Intellectual property rights - ... 26.08.2008
Moatti, D. – Charvin, R.: Outils de communication et proprié... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Trnava z 26.10.2007. Právny odbor: Obc... 26.08.2008
Ruzek, V.: L'action extérieure de la Communauté européenne e... 26.08.2008
Banský, V.: Konštitučné reformy Svetovej organizácie duševné... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava I z 03.10.2006. Právny odbor... 26.08.2008
Sirinelle, P. – Durrande, S. – Latreille, A. – Daleau, J.: C... 26.08.2008
Vacher-Roederer, A. - Blaise, J.-B.: Les licences internatio... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Švidroň, J.: Záložné právo na predmety duševného vlastníctva... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Banská Bystrica z 17.05.2006. Právny od... 26.08.2008
Belička, I.: Dôvody oceňovania predmetov priemyselného vlast... 26.08.2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa ... 08.03.2012
OECD:The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, OECD ... 17.12.2015
Zelená kniha – Boj proti falšovaniu a pirátstvu na jednotnom... 17.12.2015
Hudoba, M.: Ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na ... 17.12.2015
Evans, G. E.: Zásada národního zacházení a mezinárodní ochra... 17.12.2015
Vojčík, P.: AIPPI - Medzinárodné združenie pre ochranu priem... 17.12.2015
Petřek, V.: Ochrana práv duševného vlastníctva colnými orgán... 17.12.2015
Švidroň, J.: O právnej ochrane duševného vlastníctva. In: Ju... 17.12.2015
Švidroň, J.: Ochrana duševného vlastníctva. In: Justičná rev... 17.12.2015
Pitáková, A.: Technický pokrok a právna ochrana duševného vl... 17.12.2015
Škreko, A. – Adamová, Z.: Vymožiteľnosť práv duševného vlast... 17.12.2015
Bachratý, J.: Vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva. ... 17.12.2015
Stratégia vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v tretíc... 17.12.2015
Nový autorský zákon - zákon č. 185/2015 Z.z. 17.12.2015
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiaci... 17.12.2015