Obsah s Kategórie dokumentov Práva súvisiace s autorským právom

Názov Dátum pridania Príloha
Knap, K.: Autorský zákon a předpisy související Komentář. Pr... 26.08.2008
Vyparina, S.: Vzťah priemyselných práv k autorským právam. I... 26.08.2008
Miščíková, R.: Internet a práva autorov - 1. časť. In: Dušev... 26.08.2008
Pollaud-Dulian, F.: Le droit d'auteur. Economica, 2005, ISBN... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Adamová, Z.: Kolektívna správa autorských práv a práv súvisi... 26.08.2008
Biehl, I: Copyright-Schutz digitaler Daten durch kryptograph... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Uznesenie zástupcov vlád členských štátov z 24. júla 1984 o ... 26.08.2008
Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a... 26.08.2008
Caron, Ch.: Droit d'auteur et droits voisins. Litec, 2006, I... 26.08.2008
Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája ... 26.08.2008
Aplin, T. F.: Copyright law in the digital society : the ch... 26.08.2008
The copyright directive : UK implementation / Trevor Cook [.... 26.08.2008
Montels, B.: Contrats de l'audiovisuel, Lexis Nexis Litec, 2... 26.08.2008
Chaloupková, H. – Holý, P.: Zákon o právu autorském, o práve... 26.08.2008
Pierrat, E.: Le droit d'auteur et l'édition. Éd. du Cercle d... 26.08.2008
Makeen, F.: Copyright in a global information society : the ... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. dece... 26.08.2008
Knap, K. - Kunz, O.: Mezinárodní právo autorské. Praha : Aca... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z  12. dec... 26.08.2008
Spoločný postoj Rady (ES) č. 48/2000 z 28. septembra 2000, k... 26.08.2008
Adamová, Z.: Kolektívna správa autorských práv a práv súvisi... 26.08.2008
Desjonquères, P.: Les droits d'auteur : guide juridique, soc... 26.08.2008
Adamová, Z.: Medzinárodné autorské právo. In: Duševné vlastn... 26.08.2008
Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a... 26.08.2008
Lahore, J.: Copyright and designs / James Lahore. 3rd rev. e... 26.08.2008
Smernica Rady zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačovýc... 26.08.2008
Adamová, Z.: Príprava novej európskej smernice o kolektívnej... 26.08.2008
Miščíková, R.: Internet a práva autorov - 2. časť. In: Dušev... 26.08.2008
Luby, Š.: Autorské právo. Bratislava : Slovenská akadémia vi... 26.08.2008
Olšovský, S.: O dvoch medzinárodných podujatiach na tému "Au... 26.08.2008
Padfield, T.: Copyright for archivists and records managers ... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej knihe... 26.08.2008
Lutzker, A. P.: Copyrights and trademarks for media professi... 26.08.2008
Vaidhyanathan, S.: Copyrights and copywrongs : the rise of i... 26.08.2008
Copyright & Related Rights Act, 2000 : copying regulations :... 26.08.2008
Sirinelli, P.: Propriété littéraire et artistique. Dalloz, 2... 26.08.2008
Beger, G.: Urheberrecht für Bibliothekare: eine Handreichung... 26.08.2008
Bochurberg, L.: Le droit de citation : propriété littéraire ... 26.08.2008
Ciresa, M.: Urheberwissen leicht gemacht: wie schütze und nü... 26.08.2008
Smernica Rady č. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení l... 26.08.2008
Škreko, A.: Koncepčné rozdiely medzi slovenským a českým aut... 26.08.2008
Delpart, L.-Halpern, C.: Communication et Internet : pouvoir... 26.08.2008
Bartmann, J.: Grenzen der Monopolisierung durch Urheberrecht... 26.08.2008
Muríň, P.: Autorské právo : (Autorské právo, právo výkonných... 26.08.2008
Becker, J. [Hrsg.]: Die Wahrnehmung von Urheberrechten an Sp... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu h... 26.08.2008
Autorské a priemyselné práva. Bratislava : Miroslav Mračko, ... 26.08.2008
Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Praha : C. H. Beck, 2... 26.08.2008
Kříž, J.: - Holcová, I.: Autorský zákon. Praha : Linde, 2005... 26.08.2008
Odporúčanie Komisie z 18. mája 2005 o kolektívnej cezhraničn... 26.08.2008
Vaver, D.: Copyright law / David Vaver. Toronto, Ont. : Irwi... 26.08.2008
Lebois, A.-Lucas, A.: Le droit de location des auteurs et de... 26.08.2008
Stone, P. A.: Copyright law in the United Kingdom and the E... 26.08.2008
Bollacher, P. D.: Internationales Privatrecht, Urheberrecht ... 26.08.2008
MacDonald, M.: Copyright : [world law & practice] / Morag Ma... 26.08.2008
Oznámenie Rady – Vyhlásenia k rozhodnutiu Rady č. 2000/278/E... 26.08.2008
Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2000 o schválení Zmluvy o auto... 26.08.2008
Merkin, R.: Copyright and designs law / Robert M. Merkin, Ja... 26.08.2008
Šebelová, M.: Autorské právo : zákon, komentáře, vzory a jud... 26.08.2008
Adamová, Z.: Európske podnety na zdokonaľovanie kolektívnej ... 26.08.2008
Týč, V.: Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorskýc... 26.08.2008
Spoločný postoj (ES) č. 20/95 prijatý Radou 10. júla 1995 na... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Padfield, T.: Copyright for archivists and users of archives... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa druhého podods... 26.08.2008
Fišerová, M.:. Duševní vlastnictví : Autorské právo. Práva p... 26.08.2008
Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného ší... 26.08.2008
Knappová, M. - Švestka, J.: Občanské právo hmotné : Svazek 3... 26.08.2008
Stamatoudi, I. A.: Copyright and multimedia products : a com... 26.08.2008
Deprez, P. - Fauchoux, V.: Lois, contrats et usages du multi... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004. ... 26.08.2008
Uznesenie Rady zo 14. mája 1992 o zvýšenej ochrane autorskéh... 26.08.2008
Zolynski, C.- Gautier, P.-Y.: Méthode de transposition des d... 26.08.2008
Goldstein, P.: Copyright, patent, trademark, and related sta... 26.08.2008
Radvanová, S. - Švestka, J. - Dvořák, J.: Občanské právo hmo... 26.08.2008
Groves, P.: Copyright and designs law : a question of balanc... 26.08.2008
Marcellin, Y.: Code du droit d'auteur, des droits voisins et... 26.08.2008
Davies, G.: Copyright and the public interest / Gillian Davi... 26.08.2008
Gorman, R. A.: Copyright : cases and materials / Robert A. G... 26.08.2008
Závery zo stretnutia ministrov kultúry v rámci Rady zo 7. jú... 26.08.2008
Adrian, J. [Hrsg.]: Josef Kohler und der Schutz des geistige... 26.08.2008
Muríň, P.: Autorskoprávne aspekty tvorby a využívania audiov... 26.08.2008
Práva súvisiace s autorským právom 26.07.2023
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT)) (177/20... 17.12.2015
Správa Európskej komisie o uplatňovaní smernice Rady č. 93/8... 17.12.2015
Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovole... 17.12.2015
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2005. Lag... 17.12.2015
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov z... 17.12.2015
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. júna 2006. Urade... 17.12.2015
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiaci... 17.12.2015