Obsah s Kategórie dokumentov Patenty

Názov Dátum pridania Príloha
Rozhodnutie Správnej rady z 18. októbra 2001, ktorým sa mení... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Prihláška vynálezu. In: Duševné v... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Podmienky či kritériá patentovate... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Účinky zápisu priemyselného vlast... 26.08.2008
Kratochvil, E.: Von der Erfindung zum Patent - vom Patent zu... 26.08.2008
Spoločná pozícia (ES) č. 4/94, prijatá Radou 7. februára 199... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 251 ods... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 10. júna 2005, ktorým sa znižuje... 26.08.2008
Dohoda č. 12/1976 Zb. Dohoda o unifikácii požiadaviek na vyp... 26.08.2008
Puchberger, P. [Hrsg.]: Patentrecht  / hrsg. u. mit Ausz. au... 26.08.2008
Čechvalová, A.: Patent Spoločenstva. In: Duševné vlastníctvo... 26.08.2008
Zmluva č. 88/1974 Zb. o právnej ochrane vynálezov, priemysel... 26.08.2008
Bhutaniová, Z.: Patentovateľnosť v oblasti farmaceutík. In: ... 26.08.2008
Prieskumové rozhodnutie ÚPV SR, z 2.4.2005. Zelené Slovens... 26.08.2008
Bruothová, K.: Diplomatická konferencia o revízii EPD. In: D... 26.08.2008
Uznesenie Rady z 15. decembra 1975 o Dohovore o európskom pa... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 7. decembra 2006, ktorým sa sch... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 7. decembra 2006, ktorým sa men... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) v roku 1999... 26.08.2008
Ehrenhaft, P. D.: Průvodce českého a slovenského obchodníka ... 26.08.2008
Chiariny-Daudet, A.-Ch.-Raynard, J.: Le règlement judiciaire... 26.08.2008
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 2004, ktorým sa mení... 26.08.2008
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti ... 05.09.2013
Spoločná pozícia (ES) č. 19/98, prijatá Radou 26. februára 1... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Zmena pravidla 4.10? Uplatnenie priority?; zníže... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 25. októbra 2007, ktorým sa schv... 26.08.2008
Pagenberg, J. - Geissler, B.: Lizenzverträge : Patente, Gebr... 26.08.2008
Prieskumové rozhodnutie ÚPV SR, z 26.3.1999. Diferenčné; d... 26.08.2008
Oznámenie č. 47/2008 Z.z. o prijatí zmien Dohovoru o udeľova... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 14. decembra 2007, ktorým sa me... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Právo prednosti, prerušenie konan... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 25. októbra 2007, ktorým sa mení... 26.08.2008
Roux-Vaillard, S.-Foyer, J.: Les jurisprudences française et... 26.08.2008
Effenberger, K.: Přehled patentových systémů ve světě. Praha... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 30. októbra 2003, ktorým sa mení... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 18. októbra 2001, ktorým sa mení... 26.08.2008
Zmluva č. 346/1998 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluv... 26.08.2008
Dohovor č. 191/2005 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Doho... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Dohovor č. 376/2002 Z.z.o udeľovaní európskych patentov (Eur... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu smerni... 26.08.2008
Zmluva č. 156/2007 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluv... 26.08.2008
Štros, D.: K otázkám patentové ochrany léčiv. In: Právní roz... 26.08.2008
Cullis, R.: Patents, inventions and the dynamics of innovati... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 25. októbra 2007, ktorým sa schv... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 8. júna 1994, ktorým sa schvaľuj... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 1993, ktorým sa schv... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 17. júna 2004, ktorým sa mení a... 26.08.2008
Zmluva č. 85/2003 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budape... 26.08.2008
Blažková, M. – Biskupová, E.: Dodatková ochranná osvědčení p... 26.08.2008
Zmeny č. 47/2001 Z.z. Zmeny vykonávacieho predpisu k Zmluve ... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu smerni... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 5. decembra 1996, ktorým sa mení... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Zmeny pravidiel vykonávacieho predpisu Zmluvy o ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 16. júna 1999, ktorým sa mení a... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 1993, ktorým sa mení... 26.08.2008
Zmluva č. 296/1991 Zb. Zmluva o patentovej spolupráci dojedn... 26.08.2008
Witte, J.: Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung. ... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Prieskumové rozhodnutie ÚPV SR, z 10.1.2004. Bikcolo-bicyk... 26.08.2008
Ren, J.: La protection juridique des inventions dans les rel... 26.08.2008
Zrušovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 4. 3. 2013. Chinuklidínov... 09.08.2013
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Zmluva č. 157/2007 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluv... 26.08.2008
Shiva, Vandana.: Patents. London : Zed Books, 2001, ISBN: 18... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 28. júna 2001, ktorým sa mení a ... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Chisum, D. S.: Patents : a treatise on the law of patentabi... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 2004, ktorým sa mení... 26.08.2008
Dohovor č. 192/2005 Z.z. Zmeny Poplatkového poriadku k Dohov... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007. ... 26.08.2008
Vyhláška č. 86/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí ... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Rozhodnutie zhromaždenia Medzinárodnej únie pre ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 14. júna 1996, ktorým sa mení a... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 15. decembra 2005, ktorým sa upr... 26.08.2008
Kyliánová, D. – Knoth, Ľ.: Zajtrajšok patentového systému v ... 26.08.2008
Jenerál, E.: Evropský patentový systém. 1. vyd. Praha : Úřad... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 20. októbra 1995, ktorým sa mení... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Racionalizácia konania medzinárodného predbežnéh... 26.08.2008
Oznámenie č. 574/2003 Z.z. o prijatí Zmien Vykonávacieho pre... 26.08.2008
Gazdík, S.: Patentová ochrana po vstupe Slovenskej republiky... 26.08.2008
Dybdahl, L.- Lançon, P.: Les brevets européens; traduit de l... 26.08.2008
Zrušovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 19.6.2001. Biomin H Vec ... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Licencia na využívanie vynálezu a... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 18. októbra 2001, ktorým sa mení... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 14. decembra 2007, ktorým sa up... 26.08.2008
Zákon č. 344/2004 Z.z. Zákon o patentových zástupcoch, o zme... 26.08.2008
Risková, J.: Patentovateľnosť vynálezov. In: Duševné vlastní... 26.08.2008
Buddeberg, M. [Bearb.]: Beck'sche Formularsammlung zum gewer... 26.08.2008
Bernhardt, W. [Begr.]: Patentrecht: ein Lehr- und Handbuch z... 26.08.2008
Brandi-Dohrn, M.: Europäisches und internationales Patentrec... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. októbra 2004. ... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina,S.: Prihláška priemyselného vzoru a po... 26.08.2008
Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – posúdenie dosa... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Stanovisko Komisie z 26. septembra 1975 k návrhu Dohovoru o ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 12. decembra 2002, ktorým sa sch... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 28. júna 2001, ktorým sa mení a ... 26.08.2008
Brezňanová, I.: Teória a prax v patentovaní biotechnologický... 26.08.2008
Oznámenie č. 123/2006 Z.z.o prijatí Zmien Vykonávacieho pred... 26.08.2008
Štiefelová, M.: Právna ochrana farmaceutických produktov. In... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Grubb, P. W.: Patents for chemicals, pharmaceuticals, and bi... 26.08.2008
Dohovor č. 590/2007 Z.z. Vykonávací predpis k Dohovoru o ude... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 13. októbra 1999, ktorým sa mení... 26.08.2008
Vogt, S.: Lexikon des Wettbewerbsrechts: Gesetz gegen den un... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Účinky patentu. In: Duševné vlast... 26.08.2008
Tuma, M.: Problematika revitalizácie výskumu a vývoja vo vzť... 26.08.2008
Dohovor č. 58/2004 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohov... 26.08.2008
Poťmáková, R.: Patent Spoločenstva. In: Duševné vlastníctvo,... 26.08.2008
Services Lamy Paris: Formulaire commenté Lamy droit commerci... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 15. decembra 2005, ktorým sa men... 26.08.2008
Rozhodnutie Okresný súd Banská Bystrica z 30.01.2007. Právny... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Zmluva č. 212/1989 Zb. Budapeštianská zmluva o medzinárodnom... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady a predsedu Európskeho patentového ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 27. októbra 2005, ktorým sa mení... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Dohovor č. 88/2004 Z.z. Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovo... 26.08.2008
Odporúčanie Komisie z 5. februára 1976 členským štátom o mer... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Právo na patent a podnikový vynál... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 25. októbra 2007, ktorým sa schv... 26.08.2008
Zrušovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 13.3.1998. Spôsob príprav... 26.08.2008
Carr, F. K.: Patents handbook : a guide for inventors and re... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 8. júna 2000, ktorým sa znižuje ... 26.08.2008
Murphy, David R. - Yellin, Deborah H. - Boušková, D.: Patent... 26.08.2008
Brezňanová, I.: Teória a prax v patentovaní biotechnologický... 26.08.2008
Zmluva č. 291/1995 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluv... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k dokumentu Pod... 26.08.2008
Spoločná pozícia (ES) č. 20/2005 zo 7. marca 2005, prijatá R... 26.08.2008
Močko, J.: Postup pri utajovaní patentovej prihlášky. In: Du... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 14. decembra 2007, ktorým sa me... 26.08.2008
Horáček, R. - Čada, K. - Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlas... 26.08.2008
Zrušovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 19.12.2003. Spôsob odkysl... 26.08.2008
Správa Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Vývoj a význam... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 12. decembra 2002, ktorým sa sch... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Doba platnosti, zánik a zrušenie ... 26.08.2008
Mayer, R. L.: Das US-Patent: Erwirkung und Durchsetzung unte... 26.08.2008
Dohovor č. 191/2005 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Doho... 26.08.2008
Dohovor č. 575/2007 Z.z. (Poplatkový poriadok k Dohovoru o u... 26.08.2008
Zrušovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 13.3.2000. Genetická kock... 26.08.2008
Dohoda č. 133/1978 Zb. Dohoda o vzájomnom uznávaní autorskýc... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 30. októbra 2003 o činnosti sená... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júna 2005. K... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Dohovor č. 99/2005 Z.z. Dohovor o patentovom práve, Vykonáva... 26.08.2008
Gazdík, S.: Kategórie vynálezov a patentové nároky. In: Duše... 26.08.2008
Stanovisko Komisie zo 4. apríla 1974 týkajúce sa návrhu Doho... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina,S.: Pojem a zápis priemyselného vzoru.... 26.08.2008
Jakl, L.: Novelizácia patentového zákona v Českej republike.... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 29. októbra 2004, ktorým sa schv... 26.08.2008
Dohovor č. 89/2004 Z.z. Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovo... 26.08.2008
Wagner, M. H.: Wegweiser für den Erfinder: von der Aufgabe ü... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu smerni... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 2004, ktorým sa mení... 26.08.2008
Nariadenie (ES) č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23... 26.08.2008
Cook, C. W.: Patents, profits & power : how intellectual pro... 26.08.2008
Dohoda č. 599/2004 Z.z. o vzájomnom zabezpečení utajenia vyn... 26.08.2008
Götting, H.-P.: Gewerblicher Rechtsschutz: Patent-, Gebrauch... 26.08.2008
Poplatkový poriadok z 20. októbra 1977, naposledy zmenený ro... 26.08.2008
Friedl, G. [Hrsg.]: Patent- und Markenrecht: die österreichi... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 1993, ktorým sa zniž... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 10. decembra 1998, ktorým sa men... 26.08.2008
Dohovor č. 47/2008 Z.z. o udeľovaní európskych patentov (Eur... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. júna 1995, ktorým sa ruší pož... 26.08.2008
Burge, D. A.: Patent and trademark tactics and practice. 3rd... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 12. decembra 2002, ktorým sa obn... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 13 decembra 2001, ktorým sa mení... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 4. decembra 2003, ktorým sa men... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 9. decembra 2004, ktorým sa mení... 26.08.2008
Dietz, A. [Hrsg.]:Südosteuropa-Gesellschaft : D... 26.08.2008
Smernica č. 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla... 26.08.2008
Oznámenie č. 639/2005 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Do... 26.08.2008
Scheer, S.: Internationales Patent-, Muster- und Warenzeiche... 26.08.2008
Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných o... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Vyhlásenia podľa pravidla 4.17 PCT a ich uplatňo... 26.08.2008
Pracovný dokument Komisie o plánovanej súdnej právomoci Spol... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 11. októbra 2000 o znížení popla... 26.08.2008
Malý, J.: Obchod nehmotnými statky : patenty, vynálezy, know... 26.08.2008
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných... 26.08.2008
Dohovor č. 116/2004 Z.z. Zmeny Poplatkového poriadku k Dohov... 26.08.2008
Vykonávacie smernice č. 83/2004 Z.z. Zmeny Vykonávacieho pre... 26.08.2008
Hladká, Ľ.: Zmeny vykonávacieho prepisu k Zmluve o patentove... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 24. februára 2000, ktorým sa zvo... 26.08.2008
Leroux, I.-Bourguet, F.- Institut national de la propriété i... 26.08.2008
Oznámenie č. 83/2004 Z.z. o prijatí Zmien Vykonávacieho pred... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 10. decembra 1998, ktorým sa men... 26.08.2008
Hye-Knudsen, R.: Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzun... 26.08.2008
Záthurecký, E.: Rekodifikácia patentového práva na Slovensku... 26.08.2008
Dohoda č. 47/1988 Zb. Protokol o zmenách a doplnkoch Vykonáv... 26.08.2008
Zmeny č. 123/2006 Z.z. Vykonávacieho predpisu k Zmluve o pat... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 5. marca 1997, ktorým sa mení a ... 26.08.2008
Segeč, M.: Vzťah zmluvy o prevode "časti" patentu k patentov... 26.08.2008
Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 28. júna 2005. ... 26.08.2008
Vyhláška č. 223/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 5. júna 2003, ktorým sa zriaďuje... 26.08.2008
Zmluva č. 257/2002 Z.z. Zmeny článku 22 Zmluvy o patentovej ... 26.08.2008
Mancini, A.: Les solutions de l'ancien droit romain aux prob... 26.08.2008
Szattler, E.: (NE) patentovateľnosť počítačových programov. ... 26.08.2008
Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 týkajúce sa... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 8. júna 2000, ktorým sa mení a d... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 14. decembra 2007, ktorým sa me... 26.08.2008
Oznámenie č. 111/2008 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Sl... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. júla 2006. Gese... 26.08.2008
Zmluva č. 292/1995 Z.z. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluv... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 28. júna 2001, ktorým sa mení a ... 26.08.2008
Banský, V. Pokroky pri riešení problematiky Patentu Únie. In... 26.08.2008
Fehlbaum, P.: Les créations du domaine de la parfumerie: que... 26.08.2008
Beier, F.-K.: Patent- und Musterrecht: Textausgabe zum deuts... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 10. decembra 1998, ktorým sa men... 26.08.2008
Dohovor č. 163/2006 Z.z. Zmeny Poplatkového poriadku k Dohov... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 8. júna 2000, ktorým sa schvaľuj... 26.08.2008
Rozhodnutie Krajský súd Banská Bystrica z 30.01.2007. Právny... 26.08.2008
Kraus, Daniel E.: Les importations paralleles de produits br... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Spolumajiteľstvo patentu, obmedze... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 7. decembra 2006, ktorým sa men... 26.08.2008
Malý, J.: Obchod nehmotnými statky : patenty, vynálezy, know... 26.08.2008
Oravec, M.: Európska patentová prihláška. In: Duševné vlastn... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 28. júna 2001, ktorým sa mení a ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 25. októbra 2007, ktorým sa ruší... 26.08.2008
Balážiová, S. – Bhutaniová, Z. – Zedníková, M.: Patentovateľ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady zo 7. decembra 2006, ktorým sa men... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 27. októbra 2005, ktorým sa vysv... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 12. decembra 2002, ktorým sa sch... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 7. septembra 2000 o dokumentoch ... 26.08.2008
Dohoda č. 110/1978 Zb. Štrasburská dohoda o medzinárodnom pa... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 27. októbra 2005 týkajúce sa prí... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu nariad... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 13. decembra 1994, ktorým sa men... 26.08.2008
Zmluva č. 30/2003 Z.z. Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci ... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Zlepšenie p... 26.08.2008
Určovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 16.9.2002. Železničný prej... 26.08.2008
Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618... 05.09.2013
Hladká, Ľ: Zníženie poplatkov PCT. In: Duševné vlastníctvo, ... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 18. októbra 2001, ktorým sa mení... 26.08.2008
Rozhodnutie Správnej rady z 13. decembra 2001, ktorým sa men... 26.08.2008