Obsah s Kategórie dokumentov Dizajny

Názov Dátum pridania Príloha
Rozhodnutie o zápisoch do registra dizajnov Spoločenstva 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Rozhodnutie o prijatí usmernení pre konanie o určenie neplat... 26.08.2008
Určovacie rozhodnutie ÚPV SR, z 6.10.2003. Obal (škatuľka)... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 82 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica z 05.12.2006. Právny o... 26.08.2008
Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a... 26.08.2008
Suja, J.: Ochranné známky a dizajny po vstupe do Európskej ú... 26.08.2008
Mardon, I.: L'Appréciation de la nouveauté en matière de des... 26.08.2008
Duchemin, W. – Gaubiac, Y. - Université Panthéon-Assas Paris... 26.08.2008
Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2000 o schválení Zmluvy o auto... 26.08.2008
Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Banská Bystrica z 04.06.2007. Právny od... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Bachratý, J.: Nový zákon o dizajnoch - I. časť. In: Duševné ... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej knihe... 26.08.2008
Joannon, I.: Le régime des dessins et modèles au regard du d... 26.08.2008
Konsolidovaná verzia rozhodnutia o podmienkach otvorenia bež... 26.08.2008
Oznámenie o oprave chýb a nesprávností v registri a pri uver... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa druhého podods... 26.08.2008
Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemys... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Banská Bystrica z 03.10.2007. Právny od... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája ... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 4.9.2000. Figúrky pre stolo... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Ruffray, J.-G.: - Marchais, G. - Université Panthéon-Assas P... 26.08.2008
Správa Európskej komisie o uplatňovaní smernice Rady č. 93/8... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 23.4.1999. Samonosný plášť ... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 6.8.2001. obal PISTÁCIE SOL... 26.08.2008
Rozhodnutie o prijatí usmernení pre prieskum dizajnov Spoloč... 26.08.2008
Cohen, D.: La protection internationale des dessins et modèl... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na t... 26.08.2008
Cohen, R.: La protection de la forme par le droit des dessin... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z  12. dec... 26.08.2008
Oznámenie o určení súdov pre dizajny Spoločenstva č. 09/05 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Keller, M. – Marchais, G. - Université Panthéon-Assas Paris:... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 11.6.2002. Segment exteriér... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 82 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Uznesenie Rady zo 14. mája 1992 o zvýšenej ochrane autorskéh... 26.08.2008
Oznámenie o určení súdov pre dizajny Spoločenstva 26.08.2008
Rozhodnutie o zápisoch do registra dizajnov Spoločenstva č... 26.08.2008
Cohen, D. – Hiance, M.: Le nouveau droit des dessins et modè... 26.08.2008
Zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úž... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 19... 26.08.2008
Oznámenie Rady – Vyhlásenia k rozhodnutiu Rady č. 2000/278/E... 26.08.2008
Oznámenie o odbornom zastupovaní v systéme nariadenia o diza... 26.08.2008
Rozhodnutie o prijatí usmernení pre konanie o určenie neplat... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 14.12.2006. Hygienický tégl... 26.08.2008
Corman, G.: Le critère de la multiplicité des formes et son ... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 3.2.2006. Odnosné držadlo ... 26.08.2008
Konsolidovaná verzia rozhodnutia o podmienkach otvorenia bež... 26.08.2008
Smernica Rady zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačovýc... 26.08.2008
Poupinel, E. – Denoix de Saint Marc, S. - Université Panthéo... 26.08.2008
Oznámenie o oprave chýb a nesprávností v registri a pri uver... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 02.05.2006. Právny o... 26.08.2008
Konsolidovaná verzia rozhodnutia, ktorým sa ustanovujú náhra... 26.08.2008
Bertrand, A.: Marques et brevets, dessins et modèles : appel... 26.08.2008
Oznámenie o odborných zástupcoch vo veciach dizajnov č. 12... 26.08.2008
Odporúčanie Komisie z 18. mája 2005 o kolektívnej cezhraničn... 26.08.2008
Rozhodnutie o prijatí usmernení pre prieskum dizajnov Spoloč... 26.08.2008
Závery zo stretnutia ministrov kultúry v rámci Rady zo 7. jú... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica z 30.11.2006. Právny o... 26.08.2008
Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu h... 26.08.2008
Dreyfus, N. – Thomas, B.: Marques, dessins & modèles : strat... 26.08.2008
Jossart, D. – Dragne, J. - Université Panthéon-Assas Paris: ... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 03.10.2006. Právny o... 26.08.2008
Greffe, P. – Greffe, F. – Terré, F.: Traité des dessins et d... 26.08.2008
Smernica Rady č. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení l... 26.08.2008
Rozhodnutie Rady z 18. februára 2003 o uzatvorení Dohody vo ... 26.08.2008
Oznámenie o odbornom zastupovaní v systéme nariadenia o diza... 26.08.2008
Sayag, A. – Perot-Morel, M.-A. - Françon, A.: Les Dessins et... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Uznesenie zástupcov vlád členských štátov z 24. júla 1984 o ... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 08.08.2006. Právny o... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 9.10.1998. Odorizačné zaria... 26.08.2008
Konsolidovaná verzia rozhodnutia, ktorým sa ustanovujú náhra... 26.08.2008
Oznámenie o spracovávaní oprávnení Oddelenia pre správu ochr... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 5.5.2004. Gastrobufet-zaria... 26.08.2008
Rozhodnutie o oznamovaní v konaniach týkajúcich sa zapísanýc... 26.08.2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. dece... 26.08.2008
Rozhodnutie o oznamovaní v konaniach týkajúcich sa zapísanýc... 26.08.2008
Spoločný postoj Rady (ES) č. 48/2000 z 28. septembra 2000, k... 26.08.2008
Spoločný postoj (ES) č. 20/95 prijatý Radou 10. júla 1995 na... 26.08.2008
Vyhláška č. 629/2002 Z.z. Úradu priemyselného vlastníctva Sl... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Oznámenie o spracovávaní oprávnení Oddelenia pre správu ochr... 26.08.2008
Bachratý, J.: Nový zákon o dizajnoch - II. časť. In: Duševné... 26.08.2008
Oznámenie o odborných zástupcoch vo veciach dizajnov 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 15.8.2005. Kovová posteľ V... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008
Oznámenie o príslušnom orgáne podľa článku 71 ods. 2 nariade... 26.08.2008