Obsah s Kategórie dokumentov Právo obchodného mena

Názov Dátum pridania Príloha
Vyparina, S.: Obsah a rozsah pojmu obchodného mena. In: Práv... 26.08.2008
Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a dopl... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27.4. 2001.... 26.08.2008
Vyparina, S.: Základné črty predmetov práv na zapísané a nez... 26.08.2008
Vyparina, S.: Obchodné meno - niektoré aspekty a judikatúra.... 26.08.2008
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. (513/1991 Zb.) 26.08.2008
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Praha : C... 26.08.2008
Bušová, E.: Obchodné meno podľa § 8 až § 12 Obchodného zákon... 26.08.2008
Vyparina, S.: Súčasné problémy s obchodným menom a ochranou ... 26.08.2008
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava... 26.08.2008
Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. ... 26.08.2008
Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákon... 26.08.2008
Lochmanová, Ľ.: K niektorým rozdielom obchodného mena (firmy... 26.08.2008
Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku : (s přihlédn... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6.6.2000. ... 26.08.2008
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé s... 26.08.2008
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva : úvodní a obecná část : so... 26.08.2008
Dědič, J.: Obchodní zákoník : komentář. Díl I., § 1 - § 92e.... 26.08.2008