Obsah s Kategórie dokumentov Nekalá súťaž a duševné vlastníctvo

Názov Dátum pridania Príloha
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (513/1991 Zb.) 26.08.2008
Škreko, A.: Rekodifikácia nemeckého práva proti nekalej súťa... 26.08.2008
Škreko, A.: Nekalá súťaž a nové členské štáty EÚ. In: Duševn... 26.08.2008
World Intellectual Property Organization (transl. Karel Effe... 26.08.2008
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29.5.1997.... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava II z 30.11.2005. Právny odbo... 26.08.2008
Škreko, A.: Význam "generálnej klauzuly" v práve proti nekal... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27.9.2001. ... 26.08.2008
Škreko, A.: Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasn... 26.08.2008
Hajn, P.: Právo nekalé soutěže (systematický výklad). Brno :... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6.6. 2000.... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Správa k otázke Q 115 AIPPI - efe... 26.08.2008
Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku : (s přihlédn... 26.08.2008
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Praha : C... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: AIPPI o nekalej súťaži. In: Bulle... 26.08.2008
Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí : (O právní úpravě ... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20.3.2003. ... 26.08.2008
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava... 26.08.2008
Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákon... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21.11.2001.... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Banská Bystrica z 14.9.2005. Právny odb... 26.08.2008
Dědič, J.: Obchodní zákoník : komentář. Díl I., § 1 - § 92e.... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Nitra z 28.06.2007. Právny odbor: Obch... 26.08.2008
Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. ... 26.08.2008
Zajacová, J.: Špekulatívna registrácia doménových mien a nek... 26.08.2008
Švidroň, J.: Nekalá súťaž v súvislostiach autorského a mediá... 26.08.2008
Švidroň, J.: Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorsk... 26.08.2008
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva : úvodní a obecná část : so... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20.3.2003. ... 26.08.2008
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé s... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Nitra z 30.11.2007. Právny odbor: Obch... 26.08.2008
Rozhodnutie Krajský súd Banská Bystrica z 18.10.2006. Právny... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Košice z 21.04.2006. Právny odbor: Obch... 26.08.2008
Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži : komentář. 3. vyd. ... 26.08.2008