x
Používaním stránky www.dusevnevlastnictvo.gov.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info. OK
Back to Top

Duševné vlastníctvo

Je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

 1. autorské právo a práva súvisiace s autorským právom  – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnu oblasťou
 2. právo priemyselného vlastníctva súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 • chráni diela (napr. literárne, hudobné, fotografické, architektonické), iné predmety ochrany, ku ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam  - zvukový, audiovizuálny), počítačové programy a databázy
 • na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky)
 • táto oblasť súvisí viac s umeleckou, kultúrnou sférou
 • ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR

Právo priemyselného vlastníctva

 • chráni predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou (napr.  vynálezy, technické riešenia, dizajny), alebo tovary a služby prostredníctvom označenia (napr. ochranné známky)
 • na ochranu je potrebná registrácia
 • táto oblasť súvisí viac s obchodnou
  a technickou sférou, výrobou, službami
 • ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ochrana a vymožiteľnosť

 • duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane
 • k porušeniu práva duševného vlastníctva najčastejšie dochádza v prípadoch, keď niekto použije tento majetok nehmotnej povahy bez súhlasu autora, tvorcu, či majiteľa duševného vlastníctva
 • porušenie môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu

Falšovanie a autorské pirátstvo

 • koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu zabezpečuje medzirezortná komisia
 • členmi sú zástupcovia jednotlivých ministerstiev, generálnej prokuratúry SR
  a Slovenskej obchodnej inšpekcie
 • gestorom je Úrad priemyselného vlastníctva SR
Novinky
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

"Choose content, not confusion!" („Vyber si legálny obsah, nedaj sa zmiasť!")

Cieľom kampane spustenej 26.apríla 2019 na Deň duševného vlastníctva je zvýšiť viditeľnosť projektu agorateka prostredníctvom podpory národných portálov a nasmerovať spotrebiteľov k využívaniu legálneho obsahu, či už hudby, TV, filmov, e-kníh, videohier alebo športových podujatí. Návštevnosť jednotlivých portálov zapojených do projektu agorateka neustále rastie, čo nás teší. Preto si neváhajte pozrieť aj slovenský portál Agorateka Slovakia , ako aj nové video ku kampani.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Chuť potraviny nemôže byť chránená autorským právom. Dňa 13. novembra 2018 o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-310/17 Levola Hengelo BV proti Smilde Foods BV. Stranami sporu, ktorý začal v Holandsku, boli výrobca syrovo-smotanovej nátierky s bylinkami „Heksenkaas" (spoločnosť Levola) a výrobca produktu „Witte Wievenkaas" (spoločnosť Smilde) určeného pre reťazec supermarketov v Holandsku. Spoločnosť Levola zažalovala spoločnosť Smilde, keďže sa domnievala, že výroba a predaj produktu „Witte Wievenkaas" porušuje jej autorské práva na chuť nátierky „Heksenkaas". V spore išlo o posúdenie, či možno chuť potraviny chrániť podľa autorského práva. Súd sa, okrem výkladu smernice 2001/29/ES, zameral aj na výklad pojmu „dielo" v zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov z oblasti autorského práva, konkrétne vzal do úvahy Zmluvu WIPO o autorskom práve a Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktoré obe odkazujú priamo na ustanovenia Bernského dohovoru a ktorých je EÚ zmluvnou stranou. Súd totiž uviedol, že „...chuť potraviny možno chrániť autorským právom podľa smernice 2001/29/ES iba v prípade, že takú chuť možno kvalifikovať ako „dielo" v zmysle tejto smernice". Podľa súdu pojem „dielo" používaný v smernici 2001/29/ES nevyhnutne predpokladá, aby bol predmet ochrany podľa autorského práva vyjadrený tak, že ho možno dostatočne presne a objektívne identifikovať, aj keď toto vyjadrenie nemusí byť nutne trvalé. Autorskoprávne chránené predmety sa musia dať teda jasne a presne rozpoznať, pričom z procesu takejto identifikácie chráneného predmetu je potrebné odstrániť všetky subjektívne prvky, ktoré by vyvolávali právnu neistotu. V prípade chuti potraviny chýba možnosť presnej a objektívnej identifikácie. V zmysle rozsudku „na rozdiel od literárneho, maliarskeho, filmového či hudobného diela, ktoré je presným a objektívnym vyjadrením, je totiž identifikácia chuti potraviny založená v podstate na pocitoch a chuťových pôžitkoch, ktoré sú subjektívne a premenlivé, pretože závisia najmä od faktorov súvisiacich s osobou, ktorá dotknutý produkt ochutnáva, ako sú jej vek, potravinové preferencie a stravovacie návyky, a od prostredia alebo kontextu, v ktorom sa tento produkt ochutnáva.". Súd nakoniec dospel k záveru, že chuť potraviny nemožno v zmysle smernice 2001/29/ES kvalifikovať ako „dielo", a teda jej nemožno priznať ani ochranu autorským právom. Celý rozsudok je dostupný aj v slovenskom jazyku na stránke Súdneho dvora Európskej únie.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Dňa 13. novembra 2018 bola pod číslom 306/2018 zverejnená v Zbierke zákonov novela Autorského zákona, ktorá na základe vládou SR schváleného informatívneho materiálu s názvom „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv" upravuje niekoľko aplikačných problémov v rámci kolektívnej správy práv. Predovšetkým sa novelou dopĺňajú kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy. Riešia sa aj ďalšie vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi, napríklad zapojenie používateľov do samotnej tvorby sadzobníkov alebo úprava inštitútu podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu. Novela súčasne spresňuje tiež ustanovenia o tzv. dohode o spoločnej správe, pričom sa najmä zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe jeden spoločný sadzobník a primerane sa na spoločný výkon kolektívnej správy práv formou dohody o spoločnej správe uplatňujú ustanovenia o podaní žaloby. Celé znenie novely, teda zákona č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Patentom je ochránený vynález - technické riešenie, napríklad konkrétne súčiastky a ich fungovanie, ktoré umožňuje zachytiť prostredníctvom pôsobenia svetla obraz na svetlo-citlivej vrstve. Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Napríklad obal, tvar, štruktúra, obrysy, materiál, línie farby, prípadne zdobenie. Ochranná známka je označenie, ktoré pomáha odlíšiť výrobky jedného výrobcu od výrobkov iných výrobcov. Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, napríklad slovo, číslica, kresba, alebo ich kombinácia. Fotografia môže byť autorským dielom. Práva duševného vlastníctva sú odlišné od vlastníckeho práva k predmetu, napríklad k fotoaparátu, v ktorom sa môžu spájať aj tri druhy duševného vlastníctva: práva k patentu, práva k dizajnu a práva k ochrannej známke, pričom tieto práva môžu patriť rôznym osobám. Vlastníkovi fotoaparátu patrí len tento fotoaparát ako vec. Ďalším odlišným predmetom je fotografia, ktorá môže byť chránená autorským právom, ktoré patrí autorovi fotografie.
Hlavn� obr�zok