Stručné informácie

  • komisia je medzirezortný, koordinačný a odborný orgán zriadený na účely uplatňovania opatrení zameraných na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva
  • gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu  zabezpečuje medzirezortná komisia.

Členmi komisie sú zástupcovia jednotlivých ministerstiev, generálnej prokuratúry SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Čo je to medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu?

Komisia je medzirezortný, koordinačný a odborný orgán zriadený na účely uplatňovania  opatrení zameraných na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva.

Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom pre európske stredisko, koordinujúci inštitucionálnu spoluprácu a implementáciu opatrení prijatých európskym strediskom.

Zriadenie komisie schválila vláda SR uznesením č. 198 zo 16. marca 2011.

Kto je členom komisie?

Komisiu tvoria zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Aké sú úlohy komisie?

  • sledovať, posudzovať, zabezpečovať a koordinovať riešenie záležitostí medzirezortného charakteru týkajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré presahujú rámec pôsobnosti jedného rezortu,
  • vypracovať národnú stratégiu boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a súvisiaci akčný plán; a koordinovať ich implementáciu,
  • koordinovať výmenu požadovaných informácií s európskym strediskom týkajúcich sa falšovania a autorského pirátstva na území Slovenskej republiky,
  • iniciovať a koordinovať informačné kampane a programy na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane duševného vlastníctva,
  • sprostredkovať vzdelávanie pre dotknuté inštitúcie v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.