Know-how

Know-how nie je v slovenskom právnom poriadku definované a ani osobitne upravené. Všeobecne pod pojmom know-how možno rozumieť znalosti, informácie, skúsenosti, vedomosti či poznatky z rôznych oblastí, najmä z oblasti výroby, obchodu, výskumu, vedy, technológií, ekonomiky, hospodárstva a pod. Pod know-how možno zahrnúť napr. aj marketing, podnikateľské alebo obchodné plány, výrobné alebo pracovné postupy, obchodné kontakty alebo stratégie.

Aké znaky má know-how a ako ho možno chrániť?

Know-how by malo spĺňať niekoľko znakov, a to:

a) je vyjadrené v objektívne vnímateľnej podobe (t.j. musí sa vyjadriť spôsobom umožňujúcim jeho vnímanie a poznanie, napr. bude opísané v zmluve alebo v prílohe zmluvy),

b) tvoria ho poznatky, informácie, skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí,

c) je užitočné pre jeho používateľa,

d) nie je všeobecne známe a ani dostupné (t.j. je tajné a natoľko špecifické, že nie je verejne dostupné)

e) má určitú majetkovú hodnotu, 

f) je využiteľné tretími osobami (bez ohľadu na to, či sa bude využívať opakovane alebo jednorázovo),

g) dá sa previesť na inú osobu (t.j. osoba, ktorej know-how patrí, ním môže disponovať),

h) nie je chránené podľa osobitných predpisov (napr. nesmie byť patentom chráneným podľa patentového zákona alebo dielom podľa autorského zákona).

Za splnenia uvedených predpokladov je know-how možné chrániť prostredníctvom uzavretia „Dohody o zachovaní mlčanlivosti", resp. „Dohody o utajení".

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/know-how#256051