Logo

Slovenská právna úprava pojem „logo" nepozná. Logo možno zaradiť do skupiny predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré nie sú upravené v osobitných priemyselno-právnych predpisoch. S logom sa nespája žiadna osobitná priemyselno-právna ochrana, neregistruje sa ani nie je stanovená doba jeho ochrany. Logo je zvyčajne predmetom zmluvných vzťahov, t.j. podmienky jeho použitia sú upravené v zmluve. Treba však posúdiť právnu povahu konkrétneho „výtvoru" a zvážiť, či nespĺňa aj pojmové znaky iného predmetu ochrany (autorského diela). Logo môže byť  po splnení zákonných podmienok zaregistrované ako ochranná známka.