Stručné informácie

  • nekalá súťaž je konanie, ktoré iným súťažiteľom môže spôsobiť ujmu
  • príkladom nekalej súťaže vo vzťahu k  duševnému vlastníctvu je napr. klamlivé označovanie tovaru a služieb, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, klamlivá reklama
  • nekalá súťaž sa častejšie spája s právami priemyselného vlastníctva, najmä s právami k označeniam (napr. ochranné známky)
  • prostriedky ochrany proti nekalej súťaži upravuje Obchodný zákonník

Nekalá súťaž a duševné vlastníctvo

Nekalá súťaž úzko súvisí s duševným vlastníctvom a jeho ochranou.

Príkladom nekalej súťaže je klamlivá reklama a klamlivé označovanie tovarov a služieb.

Čo je nekalá súťaž a aké druhy nekalej súťaže možno rozlišovať v súvislosti s duševným vlastníctvom?

Nekalou súťažou sa nazýva také konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a môže ostatným súťažiteľom a spotrebiteľom spôsobiť ujmu. 

Nekalá súťaž sa týka aj spotrebiteľov, keďže nekalosúťažným konaním môžu byť spotrebitelia  uvedení do omylu (napr. v prípade zneužitia ochrannej známky).

Nekalá súťaž sa spája prevažne s právami priemyselného vlastníctva.

Príklady nekalej súťaže vo vzťahu k duševnému vlastníctvu

a) klamlivá reklama

- reklama, ktorá šíri informácie napr. o výrobku či službe a je schopná uviesť do omylu osoby, ktorým je určená (napr. spotrebiteľov) a tým zabezpečiť súťažiteľovi prospech na úkor iných súťažiteľov.

Príkladom klamlivej reklamy môže byť použitie cudzej ochrannej známky v reklame, aby vznikla predstava, že propagovaný výrobok je od určitého výrobcu (majiteľa ochrannej známky).

b) klamlivé označovanie tovaru a služieb

- je označenie, ktoré môže vyvolať dojem, že napr. takto označený výrobok pochádza z určitého štátu, miesta, od určitého výrobcu a pod., prípadne, že vykazuje určité charakteristické znaky (napr. označenie „holandské kakao", pričom nejde o kakao z Holandska)

c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny

- znamená použitie obchodného mena alebo označenia podniku, ktoré oprávnene používa iný súťažiteľ, použitie osobitných označení alebo úprav výrobkov, či výkonov, ktoré sa v zákazníckych kruhoch považujú za príznačné  pre určitý podnik, alebo napodobenie cudzích výrobkov alebo ich obalov, ak je spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, či výrobkami iného súťažiteľa. Príkladom vyvolávania nebezpečenstva zámeny môže byť napr. zneužitie cudzieho loga alebo obchodného mena.

d) parazitovanie na povesti

- využívanie povesti cudzieho podniku tak, aby vznikol dojem určitej spojitosti s týmto podnikom. Cieľom je dosiahnuť prospech, ktorý by inak, resp. v krátkom čase, nebolo možné dosiahnuť.

e) porušovanie obchodného tajomstva

neoprávnené oznámenie, sprístupnenie alebo využitie obchodného tajomstva osobou, ktorá ho má chrániť a ktorej bolo zverené alebo sprístupnené podnikateľom, alebo ktorá sa k nemu dostala neoprávnene (konaním v rozpore so zákonom).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/nekala-sutaz-a-dusevne-vlastnictvo#252277

Aké sú možnosti ochrany proti nekalej súťaži?

Prostriedky ochrany, v prípade ak dôjde k nekalosúťažnému konaniu, upravuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Osoba, ktorej práva boli porušené nekalou súťažou:

- sa môže domáhať, aby sa rušiteľ tohto konania zdržal a odstránil závadný stav

- môže požadovať primerané zadosťučinenie (ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch), náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a aby odstránil závadný stav, môže okrem výnimiek uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/nekala-sutaz-a-dusevne-vlastnictvo#252289