Nová legislatíva EÚ

V EÚ prebieha od roku 2015 modernizácia autorskoprávneho rámca. Táto iniciatíva vyplýva zo Stratégie pre jednotný digitálny trh a z Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorského práva". Cieľom tejto reformy je prispôsobiť pravidlá komunitárneho autorského práva  technologickému vývoju a rapídne sa meniacemu správaniu používateľov online obsahu. Predovšetkým ide o zlepšenie prístupu k obsahu v rámci EÚ a vytvorenie spravodlivejších podmienok pre všetkých, ktorí sa podieľajú na vytváraní a používaní online obsahu.

Ako prvý krok v rámci tejto reformy Európska komisia predložila návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu (tzv. nariadenie o prenosnosti alebo nariadenie o „portabilite") , ktorý bol zverejnený dňa 9. decembra 2015 (tzv. prvý balík reformy).

Ako druhý krok zverejnila Európska komisia dňa 14. septembra 2016 návrh smernice o autorskom práve v jednotnom digitálnom trhu v rámci tzv. druhého balíka iniciatív v oblasti modernizácie a reformy režimu autorského práva EÚ. Súčasťou tohto druhého balíka bol aj návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov, ktorý bol zverejnený súčasne so smernicou.

V súvislosti s Marakéšskou zmluvou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (tzv. Marakéšska zmluva) Európska komisia zverejnila 14. septembra 2016 návrh nariadenia a návrh smernice, ako legislatívne akty relatívne nezávislé od prebiehajúcej reformy (týkajú sa vyššie uvedenej medzinárodnej zmluvy).

Nariadenie EP a  Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

Dňa 9.12.2015 Európska komisia predložila návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu. V oblasti autorského práva ide o prvé nariadenie vôbec. Doposiaľ bola táto oblasť harmonizovaná výlučne smernicami.

Ide o prvú iniciatívu Európskej komisie  v oblasti modernizácie a reformy režimu autorského práva Európskej únie.  Tieto iniciatívy vyplývajú zo Stratégie pre jednotný digitálny trh a z Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorského práva", ktoré bolo zverejnené dňa 9.12.2015.

Nariadenie rieši situáciu, aby užívateľ služby (spotrebiteľ), ktorý získal prístup k online službe v členskom štáte svojho pobytu, ju mohol využívať aj v inom členskom štáte vtedy, keď tam dočasne vycestuje, napr. na dovolenku alebo služobnú cestu. Ide o služby poskytujúce obsah ako napr. filmy, hudba, e-knihy. Tieto služby často nie sú z inej krajiny (ako je krajina, kde bola služba „predplatená") s daným kontom prístupné.

Nariadenie bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené 30.6.2017 a je priamo uplatniteľné v celej EÚ od 20.3.2018.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (ďalej len „návrh nariadenia") zverejnila dňa 14. septembra 2016 Európska komisia na základe požiadavky Rady z mája 2015, aby bol právny rámec EÚ zosúladený s ustanoveniami Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej aj len „zmluva"). Zmluva na jednej strane hovorí o potrebe úpravy národných právnych poriadkov jej budúcich zmluvných strán v zmysle zavedenia národných výnimiek a obmedzení autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a na druhej strane obsahuje cezhraničný prvok vo forme výmeny rozmnoženín v prístupných formátoch medzi jej zmluvnými stranami. Nariadenie preto predstavuje časť legislatívy EÚ, ktorá sa týka ustanovení špecificky zameraných na medzinárodnú cezhraničnú výmenu rozmnoženín v prístupných formátoch pre beneficientov – t. j. osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Cieľom nariadenia je v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality implementovať do právneho rámca EÚ povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, konkrétne s ohľadom na vývoz a dovoz rozmnoženín v prístupných formátoch medzi EÚ a tretími krajinami v prospech beneficientov a nastaviť podmienky pre takýto dovoz a vývoz. Celkovo nariadenie spoločne so smernicou tvorí komplexný rámec implementácie zmluvy do právneho rámca EÚ a poskytuje základ na lepšiu dostupnosť a výmenu rozmnoženín v prístupných formátoch pre beneficientov nielen na európskej, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Pracovná skupina Rady pre autorské právo pod vedením MT PRES stavala na výsledkoch rokovaní o dvoch kompromisných návrhoch vypracovaných SK PRES a bola schopná relatívne rýchlo prejsť k trialógom s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. V júni 2017 sa MT PRES podarilo dofinalizovať znenie návrhu z lingvistického hľadiska. Nariadenie bolo schválené 13. septembra 2017 a publikované v Úradnom vestníku EÚ 20. septembra 2017. Nariadenie je priamo aplikovateľné a záväzné, nevyžaduje sa jeho transpozícia do národného právneho poriadku. Nariadenie sa uplatňuje od 12. októbra 2018.

Nariadenie je dostupné: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R1563 .

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „návrh smernice") zverejnila dňa
14. septembra 2016 Európska komisia na základe požiadavky Rady z mája 2015, aby bol právny rámec EÚ zosúladený s ustanoveniami Marakéšskej zmluvy. Smernica rešpektuje nielen medzinárodné záväzky EÚ vyplývajúce z Dohovoru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj ďalšie smernice v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Cieľom smernice je zlepšiť dostupnosť diel a iných predmetov ochrany (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch pre beneficientov prostredníctvom zavedenia povinnej výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v rámci celej EÚ, ktorú môžu využívať jednak beneficienti, ale aj organizácie starajúce sa o napĺňanie ich potrieb na neziskovom základe – tzv. oprávnené právnické osoby. Súčasne smernica reguluje obeh – výmenu rozmnoženín diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch na vnútornom trhu EÚ.

Celkovo smernica spoločne s nariadením predstavuje komplexný rámec implementácie zmluvy do právneho rámca EÚ a poskytuje základ na lepšiu dostupnosť a výmenu rozmnoženín v prístupných formátoch pre uvedené osoby ako beneficientov.    

Pracovná skupina Rady pre autorské právo pod vedením MT PRES stavala na výsledkoch rokovaní o dvoch kompromisných návrhoch slovenského predsedníctva a bola schopná relatívne rýchlo prejsť k trialógom s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. V júni 2017 sa MT PRES podarilo dofinalizovať znenie návrhu z lingvistického hľadiska. Smernica  bola schválená 13. septembra 2017 a publikovaná v Úradnom vestníku EÚ 20. septembra 2017. Transpozičná lehota pre smernicu je 12 mesiacov, čiže členské štáty EÚ uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 11.októbra 2018.

Smernica je dostupná: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017L1564&qid=1509038083900 .

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (ďalej len „návrh") zverejnila dňa 14. septembra 2016 Európska komisia v rámci druhého balíka iniciatív v oblasti modernizácie a reformy režimu autorského práva EÚ. Modernizácia autorskoprávneho rámca, ktorú má zabezpečiť aj uvedený návrh, vyplýva zo Stratégie pre jednotný digitálny trh, ako aj z Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorského práva". Cieľom návrhu je v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality pristúpiť k čiastočnej harmonizácii online vysielania a retransmisie. Vychádza sa čiastočne zo smernice 93/83/EHS, ktorá však upravuje len satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (nevzťahuje sa však na online prostredie).

Návrh preberá z tejto smernice princíp krajiny pôvodu, podľa ktorého sa verejný prenos online služieb súvisiacich s vysielaním a sprístupňovanie online služieb súvisiacich s vysielaním verejnosti považuje za uskutočnené len v členskom štáte vysielateľa a práva k týmto spôsobom použitia sa vysporiadajú (teda uzatvoria sa  licenčné zmluvy) len v členskom štáte vysielateľa (nie je nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú tieto online služby súvisiace s vysielaním tiež dostupné). Návrh nariadenia tak rozširuje princíp krajiny pôvodu aj na online vysielanie tradičných televíznych a rozhlasových vysielateľov (na ich súbežné vysielanie, na časť služieb na požiadanie – tzv. catch-up služby, akými sú napr. archívy vysielateľov dostupné určitú dobu po odvysielaní a na vedľajšie online materiály). Návrh sa však nevzťahuje na vysielanie výlučne prostredníctvom internetu. Návrh súčasne rozširuje povinnú kolektívnu správu práv, resp. povoľuje aj možnosť uzatvárania povinných rozšírených hromadných licencií aj na ďalšie spôsoby retransmisie, vrátane retransmisie cez internet v určitej obmedzenej kontrolovateľnej forme, avšak okrem káblovej retransmisie, ktorá je upravená smernicou 93/83/EHS.  

Pracovná skupina Rady pre autorské právo pod vedením MT PRES prerokovala kľúčové otázky, ktoré sa objavili po prvom čítaní návrhu. V ďalších rokovaniach pokračovalo EE PRES predložením prvého kompromisného návrhu, ktorý sa prerokoval na pracovnej skupine začiatkom júla 2017. Na podklade diskusie, ako aj písomných vyjadrení, o ktoré EE PRES požiadalo ČŠ, plánuje EE PRES v priebehu septembra 2017 zverejniť druhý kompromisný návrh. Do konca roku 2017 EE PRES predbežne počíta s dosiahnutím „tzv. general approach" k návrhu. 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

Návrh zverejnila Európska komisia dňa 14. septembra 2016 v rámci druhého balíka iniciatív v oblasti modernizácie a reformy režimu autorského práva EÚ. Modernizácia autorskoprávneho rámca, ktorú má zabezpečiť aj uvedený návrh, vyplýva zo Stratégie pre jednotný digitálny trh, ako aj z Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorského práva". Cieľom návrhu je v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality pristúpiť k harmonizácii rôznych oblastí autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, u ktorých si to vyžiadal rýchly rozvoj digitálneho prostredia v EÚ. Návrh je tak rozčlenený do niekoľkých samostatných častí, v ktorých sa postupne dotýka výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a prístupu k obsahu, prístupnosti európskych diel na platformách videa na požiadanie (video-on-demand), zavedeniu nového práva súvisiaceho s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín a problematiky odmeňovania nositeľov práv za použitie ich predmetov ochrany na internete.

Pokiaľ ide o výnimky a obmedzenia (doteraz upravené smernicou 2001/29/ES), pristupuje sa k väčšej harmonizácii ako aj k zavedeniu nových výnimiek. Návrh obsahuje úpravu existujúcej nepovinnej výnimky o používaní názornej ukážky z diela pri vyučovaní a jej zmenu na povinnú výnimku s možnosťou zavedenia spravodlivej odmeny pre nositeľov práv. Návrh taktiež pristupuje k úprave existujúcej nepovinnej tzv. archívnej výnimky a mení ju na povinnú výnimku. Návrh ďalej zavádza novú povinnú výnimku na vyťažovanie textov a dát (tzv. text and data mining), pri ktorom dochádza k strojovému načítaniu a analyzovaniu rozsiahleho množstva digitálneho obsahu v rámci vedy a výskumu.

Pokiaľ ide o problematiku zjednodušenia prístupu k obsahu a jeho licencovania („access to content"), kľúčovým bodom sú tzv. obchodne nedostupné diela. Obchodne nedostupné diela sú diela, ktoré sú stále chránené autorským právom, ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch. Pamäťová inštitúcia tak bude môcť na základe návrhu smernice nekomerčne použiť (napr. vyhotoviť rozmnoženinu) obchodne nedostupné dielo zo svojej stálej kolekcie napr. na účely digitalizácie, ak získala od organizácie kolektívnej správy licenciou súhlas na použitie. Návrh tak zavádza prvýkrát do európskeho práva model licencovania rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou (tzv. extended collective licence), keď zmluva pokrýva autorov celého sveta, ak si túto zmluvnú praktiku osobne výslovne nevylúčili.

Pokiaľ ide o prístupnosť a dostupnosť audiovizuálnych diel na video-on-demand platformách, zavádza sa negociačný mechanizmus, ktorý by mal zabezpečiť väčší podiel európskeho obsahu na video-on-demand platformách. Keďže však ide o voľnú súťaž na trhu a nie je možné zaviesť povinné percento európskej tvorby pre súkromných podnikateľov, smernica to ponecháva na dohodu nositeľov práv s video-on-demand platformami.

V rámci riešenia tzv. „value gap" - zlepšenia odmeňovania nositeľov práv za použitie ich kreatívneho obsahu na internete smernica zavádza nové právo súvisiace s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín – dávať súhlas na použitie ich obsahu vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaním verejnosti (20 rokov). Nakoľko momentálne dochádza k masívnemu použitiu chráneného obsahu na internete bez vedomia nositeľov práv, ktorí majú práva k tomuto obsahu, návrh predpokladá aj zavedenie hlásení, aby nositelia práv vedeli, kde a ako často sa ich obsah používa.

Na uvedené nadväzuje úprava, ktorá sa snaží riešiť spravodlivé odmeňovanie autorov a výkonných umelcov, vzhľadom na  rozdiely vo vyjednávacej sile pri uzatváraní zmlúv. Návrh tak zavádza možnosť členských štátov dať autorom a výkonným umelcom právo žiadať dodatočnú odmenu, ak je pôvodne zmluvne dohodnutá licenčná odmena prinízka vzhľadom na neskoršie masívne použitie diela a zisky z toho plynúce.