Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Publikácia Pekinskej zmluvy v Zbierke zákonov SR9.7.2020

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch bola 9. júla 2020 publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 192/2020. Ešte v marci 2014 vyslovila súhlas so zmluvou Národná rada Slovenskej republiky, ktorá zároveň rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Následne v apríli 2014 prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe. Listina o prístupe bola uložená 22. mája 2014 u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Na zachovanie súladu ustanovení zmluvy s Autorským zákonom urobila Slovenská republika pri prístupe nasledujúce vyhlásenie:

„V súlade s článkom 11 ods. 2 zmluvy Slovenská republika vyhlasuje, že vo svojich právnych predpisoch stanovila podmienky uplatňovania práva na primeranú odmenu.".

Zmluva v zmysle svojho článku 26 nadobudla platnosť 28. apríla 2020, keď uplynuli tri mesiace, od kedy ju podpísala tridsiata zmluvná krajina. Pre Slovenskú republiku zmluva nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 28. apríla 2020.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Z činnosti Súdneho dvora EÚ15.6.2020

Najnovší rozsudok z autorskoprávnej oblasti vydal Súdny dvor EÚ (ďalej len „SDEÚ") dňa 11. júna 2020. Vo veci C-833/18 išlo o spor medzi spoločnosťou Brompton Bicycle Ltd. vyrábajúcou skladací bicykel Brompton s tromi rôznymi polohami a spoločnosťou Get2Get uvádzajúcou na trh bicykel Chedech, ktorý sa vizuálne podobá na bicykel Brompton a je rovnako polohovateľný do troch rôznych polôh. V žalobe podanej na vnútroštátny belgický súd sa spoločnosť Brompton domáhala určenia, že bicykle Chedech porušujú autorské práva spoločnosti Brompton a osobnostné práva zakladateľa spoločnosti Brompton pána SI. Spoločnosti Get2Get preto malo byť na základe žaloby prikázané ukončiť činnosť a stiahnuť výrobok z predajných miest. Spoločnosť Get2Get sa však bránila tvrdením, že vonkajšia úprava ich bicykla Chedech je podmienená zvoleným technickým riešením na účely zabezpečenia, aby tento bicykel mohol mať tri rôzne polohy. Okrem toho, spoločnosť Get2Get uviedla, že vonkajšia úprava môže byť chránená iba patentovým právom, nie autorským právom, a bicyklu Brompton už uplynula doba platnosti patentu, ktorým bol chránený. Vnútroštátny súd preto radšej požiadal SDEÚ o výklad smernice 2001/29/ES, pričom sa pýtal, či sú diela, ktorých tvar je nevyhnutný na dosiahnutie určitého technického výsledku, vylúčené z autorskoprávnej ochrany. Rovnako položil otázku, aké kritériá tvaru sú na dosiahnutie technického výsledku určujúce. SDEÚ sa primárne zaoberal otázkou posúdenia originality predmetu, pričom skonštatoval, že na predmet spĺňajúci podmienku originality sa môže vzťahovať autorskoprávna ochrana, aj keď jeho zhotovenie bolo určené technickými požiadavkami, pokiaľ toto určenie nebránilo autorovi vniesť do daného predmetu vlastnú osobnosť, pričom ide o prejav jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí. Ďalšie kritériá ako existencia iných tvarov, ktoré umožňujú dosiahnuť rovnaký technický výsledok alebo vôľa údajného porušovateľa, sú podľa SDEÚ irelevantné. Kritérium existencie skoršieho patentu, ktorého platnosť vo veci samej uplynula, ako aj kritérium efektívnosti tvaru na dosiahnutie rovnakého technického výsledku, treba v zmysle rozhodnutia SDEÚ zohľadniť len v rozsahu, v akom tieto skutočnosti umožňujú poodhaliť úvahy zohľadnené pri výbere tvaru dotknutého výrobku. SDEÚ tak rozhodnutím pripustil, že autorskoprávnu ochranu možno priznať výrobku, „...ktorého tvar je minimálne sčasti nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, pokiaľ tento výrobok je originálnym dielom, ktoré je výsledkom duševnej tvorby v rozsahu, v akom výberom tohto tvaru vyjadril jeho autor svoju tvorivú schopnosť originálnym spôsobom vykonaním slobodných a tvorivých rozhodnutí tak, že uvedený tvar odráža jeho osobnosť". Ide tak o ďalší z rozsudkov SDEÚ, ktorý posudzoval, čomu a za akých podmienok môže vzniknúť autorskoprávna ochrana.

Začiatkom apríla 2020 dospel SDEÚ aj k finálnemu rozhodnutiu vo veci C-753/18. Predmetná vec, v ktorej stáli proti sebe na jednej strane švédske organizácie kolektívnej správy STIM a SAMI a na druhej strane spoločnosti Fleetmanager Sweden AB a Nordisk Biluthyrning AB prenajímajúce priamo alebo cez sprostredkovateľov motorové vozidlá vybavené rádiovými prijímačmi, sa týkala posúdenia, či v takomto prípade ide o verejný prenos v zmysle smerníc 2001/29/ES a 2006/115/ES. V rozsudku SDEÚ uviedol, že poskytovaním, resp. sprístupňovaním verejnosti motorových vozidiel vybavených rádiovým prijímačom nedochádza zo strany prenajímajúcich spoločností k verejnému prenosu diel a iných predmetov ochrany. SDEÚ svoje rozhodnutie odôvodnil najmä odvolaním sa na recitál 27 smernice 2001/29/ES, podľa ktorého sa samotné zabezpečenie fyzických zariadení umožňujúcich alebo uskutočňujúcich prenos rozhlasových a televíznych programov samo o sebe nerovná prenosu v zmysle tejto smernice. Navyše, SDEÚ dodal, že rádiový prijímač predstavuje integrálnu súčasť motorového vozidla, pričom spoločnosť, ktorá vozidlá prenajíma, nijako neovplyvňuje ani nezasahuje do možnosti prijímať rozhlasové vysielanie. Poskytovatelia takýchto služieb, t.j. prenajímatelia motorových vozidiel, sa tak líšia od iných poskytovateľov služieb, ktorí cielene inštalujú do svojich prevádzok alebo priestorov prijímače, aby mohli pre svojich klientov vysielať diela a iné predmety ochrany.

V decembri 2019 vyšiel rozsudok SDEÚ vo veci C-263/18 Tom Kabinet ohľadom predaja použitých elektronických kníh na internetovej stránke. V stručnosti povedané, súd rozhodol, že takýto predaj predstavuje verejný prenos, ktorý podlieha súhlasu autora. Zhrnutie rozsudku poskytol aj samotný SDEÚ v tlačovom komuniké v slovenčine.   

Ešte v septembri 2019 vyniesol SDEÚ tiež zaujímavý rozsudok týkajúci sa autorskoprávnej ochrany dizajnov. Stranami sporu vo veci C-683/17 boli dve spoločnosti, Cofemel - Sociedade de Vestuário, SA (ďalej len „Cofemel") proti G-Star Raw CV (ďalej len „G-Star"), obe zaoberajúce sa tvorbou dizajnu, výrobou a predajom oblečenia. Spoločnosť
G-Star, nárokujúca si autorské právo k dizajnu určitého oblečenia, obvinila spoločnosť Cofemel z výroby a predaja modelov džínsov, búnd a tričiek, ktoré boli údajne rovnaké ako  modely oblečenia vyrábané a predávané spoločnosťou G-Star. SDEÚ posudzoval predovšetkým možné prelínanie sa autorskoprávnej a priemyselno-právnej ochrany dizajnov, ako aj pojmové znaky, za splnenia ktorých môže byť dizajn autorskoprávne chráneným dielom. Súd v rozsudku skonštatoval, že ochrana dizajnov môže byť kumulovaná, teda osobitná priemyselno-právna ochrana vyhradená dizajnom a ochrana zaručená autorským právom sa vzájomne nevylučujú. Kumulácia ochrany k tomu istému predmetu (dizajnu) je však možná len v určitých situáciách. Súd ďalej skúmal, či z hľadiska originality (vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora) i vyjadrenia (existencie dostatočne presne a objektívne identifikovateľného predmetu ochrany) možno kvalifikovať ako diela také dizajny, akými sú modely odevov vo veci samej, ktoré vytvárajú nad rámec sledovaného úžitkového cieľa vizuálny efekt, ktorý má z estetického hľadiska vlastný a badateľný charakter. Súd sa tak zameral na to, či takýto pôvodný estetický prvok predstavuje hlavné kritérium na priznanie autorskoprávnej ochrany dizajnu. V zmysle argumentácie súdu sú dôvody estetickej povahy síce súčasťou tvorivej činnosti, ale okolnosť, že dizajn vyvoláva estetický účinok, ešte neumožňuje sama osebe určiť, či tento dizajn predstavuje duševný výtvor autora, ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí a odráža jeho osobnosť. Navyše, estetický účinok, ktorý môže dizajn vyvolávať, je výsledkom nevyhnutne subjektívneho pocitu krásy pociťovaného každou osobou, ktorá sa na uvedený predmet pozerá. V dôsledku toho tento estetický účinok subjektívnej povahy neumožňuje dostatočne presne a objektívne charakterizovať existenciu identifikovateľného predmetu. Na základe toho súd rozhodol, že okolnosť, že dizajny - modely odevov vytvárajú, nad rámec svojho úžitkového cieľa, špecifický estetický účinok, ešte nie je sama osebe dôvodom, aby sa takéto dizajny kvalifikovali ako diela v zmysle smernice 2001/29/ES.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Nové rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti autorského práva9.8.2019

Zaujímavé nové rozsudky Súdneho dvora EÚ. Súdny dvor EÚ ešte pred letnou prestávkou (dňa 29. júla 2019) vydal naraz hneď tri zaujímavé rozsudky z oblasti autorského práva.

Prvý rozsudok bol vo veci C-469/17 Funke Medien NRW GmbH proti Nemeckej spolkovej republike a týkal sa predovšetkým výkladu výnimiek a obmedzení a výlučných práv podľa smernice 2001/29/ES, ako aj ich vzťahu k slobode informácií a slobode tlače, ktoré sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv Európskej únie. Konkrétne, spoločnosť Funke Medien zverejnila na webovej stránke internetového denníka, ktorý prevádzkuje, veľkú časť správ o vojenskej situácii spolu s úvodnou poznámkou, ďalšími odkazmi a výzvou na diskusiu. Spolková republika Nemecko sa domnievala, že spoločnosť Funke Medien porušila jej autorské práva k uvedeným správam a podala proti nej žalobu o zdržanie sa protiprávneho konania. Súdny dvor EÚ síce ponechal posúdenie toho, či sú správy o vojenskej situácii autorskými dielami na vnútroštátny súd, ale zároveň dodal, že sloboda informácií a sloboda tlače v zmysle článku 11 Charty základných práv Európskej únie nemôžu nad rámec výnimiek a obmedzení stanovených v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES odôvodniť ďalšiu výnimku z výlučného práva autora na rozmnožovanie a výlučného práva autora na verejný prenos podľa smernice 2001/29/ES. Súdny dvor EÚ zároveň potvrdil, že pri tzv. citačnej výnimke v zmysle čl. 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29/ES ide iba o demonštratívny výpočet prípadov, v ktorých možno citovať, čo potvrdzuje aj použitie slovného spojenia „na účely kritiky alebo recenzie". Súdny dvor EÚ súčasne zvažoval, či by sa nemohlo zverejnenie správ o vojenskej situácii spoločnosťou Funke Medien na internete subsumovať pod výnimku na spravodajské účely a o aktuálnych udalostiach. Nakoniec však Súdny dvor EÚ všeobecne deklaroval, že na účely vytvorenia rovnováhy medzi autorským právom a právom na slobodu prejavu treba zohľadniť okolnosť, že kľúčový význam má aj druh dotknutého „prejavu" alebo informácie, a to najmä v rámci politickej debaty alebo debaty týkajúcej sa všeobecného záujmu.

V druhom rozsudku vo veci C-516/17 Spiegel Online GmbH proti Vokerovi Beckovi Súdny dvor EÚ zaujal identické stanovisko vo vzťahu medzi výnimkami a obmedzeniami i výlučnými právami podľa smernice 2001/29/ES na jednej strane a slobodou informácií a slobodou tlače podľa Charty základných práv Európskej únie na druhej strane, pričom  však podrobnejšie analyzoval citačnú výnimku a tzv. spravodajskú výnimku. Pri spravodajskej výnimke Súdny dvor EÚ uviedol, že na použitie chráneného diela na účely spravodajstva o aktuálnych udalostiach sa nesmie v zásade vyžadovať predchádzajúci súhlas, pretože by sa tým obmedzovalo uplatňovanie tejto výnimky. Ďalej Súdny dvor EÚ skonštatoval, že tzv. citačná výnimka nevyžaduje, aby bolo citované dielo do práce, v ktorej je citované, neoddeliteľne začlenené napríklad prostredníctvom zarážok alebo poznámok pod čiarou, ale o citáciu môže ísť aj v prípade uvedenia hypertextového odkazu na toto dielo. Samotný pojem „citácia" v zmysle 2001/29/ES, preto zahŕňa aj hypertextový odkaz na samostatne prístupný súbor (napr. v pdf. formáte). Výklad tzv. citačnej výnimky Súdny dvor EÚ tiež podmienil tým, že citovať možno iba dielo, ktoré už bolo sprístupnené verejnosti v súlade so zákonom, pokiaľ bol verejnosti predtým umožnený prístup k tomuto dielu v jeho konkrétnej podobe so súhlasom nositeľa práv alebo na základe mimozmluvnej licencie či zákonného povolenia.

Najočakávanejším bol tretí rozsudok vo veci C-476/17 Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas proti Ralfovi Hütterovi a Florianovi Schneiderovi‑Eslebenovi. Hudobná skupina Kraftwerk v roku 1977 uverejnila zvukový záznam so skladbou Metall auf Metall. Páni Pelham a Haas zložili skladbu Nur mir, ktorá sa v roku 1997 objavila na zvukových záznamoch spoločnosti Pelham. Členovia skupiny Kraftwerk, páni Hütter a Schneider-Esleben, tvrdia, že spoločnosť Pelham pomocou techniky sampling-u skopírovala približne dvojsekundovú rytmickú sekvenciu skladby Metall auf Metall a postupnými opakovaniami ju začlenila do skladby Nur mir. Vzhľadom na to, že sa páni Hütter a Schneider-Esleben domnievali, že boli porušené ich práva súvisiace s autorským právom, ktorých nositeľmi sú ako výrobcovia zvukového záznamu, podali návrh na ukončenie porušovania, priznanie náhrady škody a vydanie zvukových záznamov so skladbou Nur Mir na účel ich zničenia. Súdnemu dvoru EÚ tak bolo položených niekoľko zásadných otázok. V prvom rade, či nepovolené začlenenie hudobnej vzorky (sample), ktorá sa odobrala z určitého zvukového záznamu, do iného zvukového záznamu prostredníctvom techniky sampling-u predstavuje zásah do práv výrobcu zvukového záznamu, z ktorého bola takto predmetná vzorka odobratá. Súdny dvor EÚ sa pri výklade zaoberal teda hlavne výkladom vyhotovenia rozmnoženiny a s tým súvisiacim výlučným právom výrobcov zvukového záznamu. Súdny dvor EÚ v tomto konkrétnom prípade dospel k záveru, že vyhotovenie rozmnoženiny, hoci len veľmi krátkej zvukovej vzorky odobratej zo zvukového záznamu používateľom, je v zásade rozmnožovaním tohto zvukového záznamu v časti, avšak súčasne dodal, že nejde o „rozmnožovanie", keď používateľ v rámci výkonu slobody umenia zo zvukového záznamu odoberie zvukovú vzorku, aby ju v pozmenenej a sluchom nerozpoznateľnej podobe použil v inom zvukovom zázname. Súdny dvor EÚ neopomenul opäť ani možnosť aplikácie tzv. citačnej výnimky v zmysle smernice 2001/29/ES. Podľa Súdneho dvora EÚ, pokiaľ tvorca nového hudobného diela použije zvukovú vzorku (sample), ktorá je odobratá zo zvukového záznamu a pri počúvaní tohto diela ju možno rozpoznať, použitie tejto zvukovej vzorky môže v závislosti od okolností prejednávanej veci byť citáciou. Cieľom uvedeného použitia musí byť ale aj interakcia s dielom/zvukovým záznamom, z ktorého bola odobratá vzorka a musia byť splnené aj ďalšie podmienky stanovené v článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29/ES o tzv. citačnej výnimke. Ak však nemožno identifikovať dielo, ktorého sa predmetná citácia týka, a z toho dôvodu chýba aj uvedená interakcia, potom nepôjde ani o citáciu v zmysle smernice 2001/29/ES.

Všetky tieto tri rozsudky tak spája výklad výnimiek a obmedzení zo smernice 2001/29/ES, a to najmä pokiaľ ide o výklad tzv. citačnej výnimky.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Nové smernice EÚ sú už účinné9.8.2019

Nové smernice EÚ sú už účinné. Po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ dňa 17. mája 2019 nadobudli obe nové smernice – smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (smernica o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu), ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (smernica o on-line vysielaní a retransmisii), už aj účinnosť. Účinné sú od 7. júna 2019. Lehota pre členské štáty EÚ na transpozíciu smerníc uplynie 7. júna 2021. Slovenské znenie smernice o on-line vysielaní a retransmisií je dostupné tu. Slovenské znenie smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu je dostupné tu.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Kampaň Agorateka30.4.2019

"Choose content, not confusion!" („Vyber si legálny obsah, nedaj sa zmiasť!")

Cieľom kampane spustenej 26.apríla 2019 na Deň duševného vlastníctva je zvýšiť viditeľnosť projektu agorateka prostredníctvom podpory národných portálov a nasmerovať spotrebiteľov k využívaniu legálneho obsahu, či už hudby, TV, filmov, e-kníh, videohier alebo športových podujatí. Návštevnosť jednotlivých portálov zapojených do projektu agorateka neustále rastie, čo nás teší. Preto si neváhajte pozrieť aj slovenský portál Agorateka Slovakia , ako aj nové video ku kampani.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Rozsudok SD EÚ - chuť potraviny nie je chránená autorským právom15.11.2018

Chuť potraviny nemôže byť chránená autorským právom. Dňa 13. novembra 2018 o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-310/17 Levola Hengelo BV proti Smilde Foods BV. Stranami sporu, ktorý začal v Holandsku, boli výrobca syrovo-smotanovej nátierky s bylinkami „Heksenkaas" (spoločnosť Levola) a výrobca produktu „Witte Wievenkaas" (spoločnosť Smilde) určeného pre reťazec supermarketov v Holandsku. Spoločnosť Levola zažalovala spoločnosť Smilde, keďže sa domnievala, že výroba a predaj produktu „Witte Wievenkaas" porušuje jej autorské práva na chuť nátierky „Heksenkaas". V spore išlo o posúdenie, či možno chuť potraviny chrániť podľa autorského práva. Súd sa, okrem výkladu smernice 2001/29/ES, zameral aj na výklad pojmu „dielo" v zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov z oblasti autorského práva, konkrétne vzal do úvahy Zmluvu WIPO o autorskom práve a Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktoré obe odkazujú priamo na ustanovenia Bernského dohovoru a ktorých je EÚ zmluvnou stranou. Súd totiž uviedol, že „...chuť potraviny možno chrániť autorským právom podľa smernice 2001/29/ES iba v prípade, že takú chuť možno kvalifikovať ako „dielo" v zmysle tejto smernice". Podľa súdu pojem „dielo" používaný v smernici 2001/29/ES nevyhnutne predpokladá, aby bol predmet ochrany podľa autorského práva vyjadrený tak, že ho možno dostatočne presne a objektívne identifikovať, aj keď toto vyjadrenie nemusí byť nutne trvalé. Autorskoprávne chránené predmety sa musia dať teda jasne a presne rozpoznať, pričom z procesu takejto identifikácie chráneného predmetu je potrebné odstrániť všetky subjektívne prvky, ktoré by vyvolávali právnu neistotu. V prípade chuti potraviny chýba možnosť presnej a objektívnej identifikácie. V zmysle rozsudku „na rozdiel od literárneho, maliarskeho, filmového či hudobného diela, ktoré je presným a objektívnym vyjadrením, je totiž identifikácia chuti potraviny založená v podstate na pocitoch a chuťových pôžitkoch, ktoré sú subjektívne a premenlivé, pretože závisia najmä od faktorov súvisiacich s osobou, ktorá dotknutý produkt ochutnáva, ako sú jej vek, potravinové preferencie a stravovacie návyky, a od prostredia alebo kontextu, v ktorom sa tento produkt ochutnáva.". Súd nakoniec dospel k záveru, že chuť potraviny nemožno v zmysle smernice 2001/29/ES kvalifikovať ako „dielo", a teda jej nemožno priznať ani ochranu autorským právom. Celý rozsudok je dostupný aj v slovenskom jazyku na stránke Súdneho dvora Európskej únie.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 306/2018 Z. z.15.11.2018

Dňa 13. novembra 2018 bola pod číslom 306/2018 zverejnená v Zbierke zákonov novela Autorského zákona, ktorá na základe vládou SR schváleného informatívneho materiálu s názvom „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv" upravuje niekoľko aplikačných problémov v rámci kolektívnej správy práv. Predovšetkým sa novelou dopĺňajú kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy. Riešia sa aj ďalšie vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi, napríklad zapojenie používateľov do samotnej tvorby sadzobníkov alebo úprava inštitútu podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu. Novela súčasne spresňuje tiež ustanovenia o tzv. dohode o spoločnej správe, pričom sa najmä zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe jeden spoločný sadzobník a primerane sa na spoločný výkon kolektívnej správy práv formou dohody o spoločnej správe uplatňujú ustanovenia o podaní žaloby. Celé znenie novely, teda zákona č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti!27.7.2018

27. júla 2018 Slovensko spustilo národný portál s názvom "Agorateka Slovakia", ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže užívatelia môžu vyhľadávať medzi webovými stránkami s najrôznejším legálnym online obsahom – od filmov a hudby, cez televízne programy a elektronické knihy až po športové programy a podujatia. Vybrať si môžete zatiaľ zo 17 legálnych webových stránok, pričom ich počet sa bude zvyšovať a pravidelne dopĺňať.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapojiť sa do európskeho projektu agorateka a bol vytvorený s pomocou Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Agorateka Slovakia sa tak automaticky stala súčasťou projektu agorateka, ktorý  realizuje EUIPO. Slovensko sa tým pridalo k ďalším 16 európskym krajinám, ktoré sú už do projektu agorateka zapojené.

Takže neváhajte, vstúpte, vyhľadávajte a užívajte!

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 215/201827.7.2018

Dňa 18. júla 2018 bola novela Autorského zákona, ktorá sa týka predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564), zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 215/2018. Stalo sa tak po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky v druhom aj v treťom čítaní dňa 14. júna 2018, ako aj po podpise prezidentom Slovenskej republiky. Celé znenie novely, teda zákona č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 11. októbra 2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona v NR SR6.6.2018

Návrh novely Autorského zákona týkajúci sa predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564) bude prerokovaný v druhom čítaní na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh novely v znení po prvom čítaní v Národnej rade je dostupný na stránke NR SR

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Pripomienkové konanie k návrhu novely Autorského zákona26.3.2018

Dňa 21.3.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely Autorského zákona. Materiály sú dostupné na stránke portálu Slov-lex. MPK trvá do 29.3.2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Balík pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva (IP Enforcement Package) - 29.11.20174.12.2017

Dňa 29.11.2017 publikovala Komisia niekoľko dokumentov v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Ide o ďalšie nelegislatívne opatrenie na implementáciu Stratégie pre vnútorný trh z roku 2015. Cieľom KOM je posilniť boj proti napodobneninám a pirátstvu. Nový prístup je založený na princípe „follow the money", na základe ktorého sa opatrenia majú zamerať na porušovateľov, ktorí svoju činnosť vyvíjajú na priemyselnej úrovni  a zásobujú ostatné články reťazca produktmi porušujúcimi práva duševného vlastníctva.

Súčasťou balíka sú 3 oznámenia:

Oznámenie KOM o vyváženom systéme na ochranu práva duševného vlastníctva prispôsobenom spoločenským výzvam súčasnosti, v ktorom Komisia načrtla základný rámec pre lepšie fungujúci systém ochrany práva duševného vlastníctva.

Oznámenie KOM o určitých aspektoch smernice o vymáhaní práv duševného vlastníctva, ktorého cieľom je poskytnúť usmernenie pre orgány členských štátov  v záujme jednotnej implementácie smernice. Oznámenie je založené podporené závermi  štúdie o ex post hodnotení fungovania smernice.

Oznámenie KOM o určení postupu EÚ vo vzťahu k štandardným nevyhnutným patentom (Standard Essential Patents - SEP), ktorého cieľom je pomôcť vytvoriť transparentný a predvídateľný systém SEP.

Prehľad fungovania Memoranda o porozumení týkajúceho sa predaja falšovaného tovaru cez internet. Ide predovšetkým o širšie uplatňovanie memoranda viacerými stekholdermi a zapojenie všetkých participantov e-commerce ekosystému, najmä platforiem.

Plány BG PRES

BG PRES uviedlo, že má ambíciu predložiť na májovú Radu pre konkurencieschopnosť závery Rady k balíku.

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Zverejnenie Nariadenia o portabilite v Úradnom vestníku EÚ30.6.2017

Dnes 30.6. 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Dvadsiatym dňom od tohto dátumu nadobúda účinnosť. Nariadenie je priamo uplatniteľné od 20. MARCA 2018. Nariadenie je dostupné v slovenskom jazyku TU.

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-610/1519.6.2017

Súdny dvor EÚ rozhodol dňa 14.júna 2017 vo veci C-610/15 Stichting Brein proti Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, že sprístupňovanie a správa platformy vzájomného poskytovania – zdieľania (napr. „The Pirate Bay") na internete predstavuje verejný prenos v zmysle smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Platforma vzájomného poskytovania totiž tým, že indexuje metaúdaje týkajúce sa chránených diel a poskytuje vyhľadávač, umožňuje používateľom tejto platformy nájsť diela a vzájomne si ich poskytovať v rámci siete výmeny údajov medzi používateľmi (peer to peer). Súd podotkol, že prevádzkovateľ platformy vzájomného poskytovania, resp. zdieľania, tzv. torrentové súbory označuje – indexuje ich a častokrát aj kategorizuje, a preto sa dajú ľahko vyhľadať a stiahnuť používateľmi. Aj keď na stiahnutie treba špeciálny softvér – tzv. BitTorrent klient, prostredníctvom ktorého môžu používatelia po viacerých fragmentoch stiahnuť do svojich počítačov diela, na ktoré torrentové súbory odkazujú, sú takto chránené diela prenášané verejnosti. Platforma tak poskytuje prístup k chráneným dielam bez súhlasu nositeľov práv, hoci podľa rozsudku ide o autorskoprávny spôsob použitia, na ktorý sa súhlas nositeľov práv vyžaduje. Celé znenie rozsudku je možné nájsť aj v slovenskom jazyku na stránke Súdneho dvora EÚ.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Schválenie nariadenia o portabilite Európskym parlamentom19.5.2017

Európsky parlament vo štvrtok (18. mája 2017) schválil nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, ktoré občanom EÚ zabezpečí prístup k nimi predplatenému online obsahu ako sú napr. filmy, seriály, hudba, hry i prenosy športových zápasov, aj počas ich dočasného pobytu v inom členskom štáte Únie. Nové pravidlá odstránia obmedzenia prístupu k online službám poskytujúcim obsah tak, aby mohli občania EÚ na dovolenke, pracovnej ceste či na študijnom pobyte v inom členskom štáte využívať svoj doma predplatený obsah poskytovaný online službami.

Poskytovatelia online obsahových služieb budú môcť použiť primerané a účinné prostriedky na overenie, či sa predplatiteľ ich služieb natrvalo nepresťahoval do iného členského štátu Únie, a teda či nedochádza k porušeniu licencií na autorské práva. Nové pravidlá sa budú vzťahovať iba na spoplatnené online služby.

Text nového nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť v rovnakom znení aj Rada (ministrov) EÚ. Po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení. Následne sa nové pravidlá stanú účinnými. Je teda možné predpokladať, že nariadenie bude účinné od jari 2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Správa o stave Creative Commons11.5.2017

Creative Commons si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktuálnu Správu o stave Creative Commons, ktorá bola preložená dobrovoľníkmi a členmi Creative Commons tímu aj do slovenčniny. Správu si môžete pozrieť tu.

 

 

Ochrana a vymožiteľnosť
Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva10.5.2017

Dávame do pozornosti brožúru "Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva", ktorá obsahuje základné informácie o postupe a možnostiach ochrany pred porušovaním práv duševného vlastníctva, ako aj kontaktné údaje na príslušné orgány zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s problematikou duševného vlastníctva.

   

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Deň duševného vlastníctva28.3.2017

Od roku 2000 je 26.apríl dňom duševného vlastníctva.  Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve a úlohe, ktorú zohráva v podpore inovácií a kreativity.

Tento rok sú témou dňa duševného vlastníctva inovácie a to, ako duševné vlastníctvo môže  pritiahnuť investorov, odmeniť tvorcov a povzbudiť ich pri vyvíjaní nových nápadov.

Viac o tohtoročnom dni duševného vlastníctva môžete nájsť TU.

Právo priemyselného vlastníctva
Novelizácia predpisov z oblasti práva priemyselného vlastníctva17.3.2017

V dňoch  23.1.2017 - 10.2.2017 prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie k rozsiahlej novelizácii základných predpisov z oblasti práva priemyselného vlastníctva. Výsledok pripomienkového konania si môžete pozrieť  TU.     

 

Falšovanie a autorské pirátstvo
Porušenie PDV v oblasti smartfónov1.3.2017

Európske observatórium pre porušovanie práv duševného vlastníctva zriadené pri  Úrade Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vydalo ďalšiu zo sektorových správ o ekonomickej hodnote porušovania práv duševného vlastníctva, tentoraz venovanú ekonomickým nákladom porušovania  v odvetví smartfónov. Cieľom štúdie bolo  odhadnúť mieru ekonomického vplyvu falšovania na legálne podniky pôsobiace v sektore smartfónov. Štúdia je dostupná v anglickom jazyku tu a sumár aj slovenskom jazyku tu.