Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Kampaň Agorateka30.4.2019

"Choose content, not confusion!" („Vyber si legálny obsah, nedaj sa zmiasť!")

Cieľom kampane spustenej 26.apríla 2019 na Deň duševného vlastníctva je zvýšiť viditeľnosť projektu agorateka prostredníctvom podpory národných portálov a nasmerovať spotrebiteľov k využívaniu legálneho obsahu, či už hudby, TV, filmov, e-kníh, videohier alebo športových podujatí. Návštevnosť jednotlivých portálov zapojených do projektu agorateka neustále rastie, čo nás teší. Preto si neváhajte pozrieť aj slovenský portál Agorateka Slovakia , ako aj nové video ku kampani.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Rozsudok SD EÚ - chuť potraviny nie je chránená autorským právom15.11.2018

Chuť potraviny nemôže byť chránená autorským právom. Dňa 13. novembra 2018 o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-310/17 Levola Hengelo BV proti Smilde Foods BV. Stranami sporu, ktorý začal v Holandsku, boli výrobca syrovo-smotanovej nátierky s bylinkami „Heksenkaas" (spoločnosť Levola) a výrobca produktu „Witte Wievenkaas" (spoločnosť Smilde) určeného pre reťazec supermarketov v Holandsku. Spoločnosť Levola zažalovala spoločnosť Smilde, keďže sa domnievala, že výroba a predaj produktu „Witte Wievenkaas" porušuje jej autorské práva na chuť nátierky „Heksenkaas". V spore išlo o posúdenie, či možno chuť potraviny chrániť podľa autorského práva. Súd sa, okrem výkladu smernice 2001/29/ES, zameral aj na výklad pojmu „dielo" v zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov z oblasti autorského práva, konkrétne vzal do úvahy Zmluvu WIPO o autorskom práve a Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktoré obe odkazujú priamo na ustanovenia Bernského dohovoru a ktorých je EÚ zmluvnou stranou. Súd totiž uviedol, že „...chuť potraviny možno chrániť autorským právom podľa smernice 2001/29/ES iba v prípade, že takú chuť možno kvalifikovať ako „dielo" v zmysle tejto smernice". Podľa súdu pojem „dielo" používaný v smernici 2001/29/ES nevyhnutne predpokladá, aby bol predmet ochrany podľa autorského práva vyjadrený tak, že ho možno dostatočne presne a objektívne identifikovať, aj keď toto vyjadrenie nemusí byť nutne trvalé. Autorskoprávne chránené predmety sa musia dať teda jasne a presne rozpoznať, pričom z procesu takejto identifikácie chráneného predmetu je potrebné odstrániť všetky subjektívne prvky, ktoré by vyvolávali právnu neistotu. V prípade chuti potraviny chýba možnosť presnej a objektívnej identifikácie. V zmysle rozsudku „na rozdiel od literárneho, maliarskeho, filmového či hudobného diela, ktoré je presným a objektívnym vyjadrením, je totiž identifikácia chuti potraviny založená v podstate na pocitoch a chuťových pôžitkoch, ktoré sú subjektívne a premenlivé, pretože závisia najmä od faktorov súvisiacich s osobou, ktorá dotknutý produkt ochutnáva, ako sú jej vek, potravinové preferencie a stravovacie návyky, a od prostredia alebo kontextu, v ktorom sa tento produkt ochutnáva.". Súd nakoniec dospel k záveru, že chuť potraviny nemožno v zmysle smernice 2001/29/ES kvalifikovať ako „dielo", a teda jej nemožno priznať ani ochranu autorským právom. Celý rozsudok je dostupný aj v slovenskom jazyku na stránke Súdneho dvora Európskej únie.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 306/2018 Z. z.15.11.2018

Dňa 13. novembra 2018 bola pod číslom 306/2018 zverejnená v Zbierke zákonov novela Autorského zákona, ktorá na základe vládou SR schváleného informatívneho materiálu s názvom „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv" upravuje niekoľko aplikačných problémov v rámci kolektívnej správy práv. Predovšetkým sa novelou dopĺňajú kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy. Riešia sa aj ďalšie vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi, napríklad zapojenie používateľov do samotnej tvorby sadzobníkov alebo úprava inštitútu podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu. Novela súčasne spresňuje tiež ustanovenia o tzv. dohode o spoločnej správe, pričom sa najmä zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe jeden spoločný sadzobník a primerane sa na spoločný výkon kolektívnej správy práv formou dohody o spoločnej správe uplatňujú ustanovenia o podaní žaloby. Celé znenie novely, teda zákona č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti!27.7.2018

27. júla 2018 Slovensko spustilo národný portál s názvom "Agorateka Slovakia", ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže užívatelia môžu vyhľadávať medzi webovými stránkami s najrôznejším legálnym online obsahom – od filmov a hudby, cez televízne programy a elektronické knihy až po športové programy a podujatia. Vybrať si môžete zatiaľ zo 17 legálnych webových stránok, pričom ich počet sa bude zvyšovať a pravidelne dopĺňať.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapojiť sa do európskeho projektu agorateka a bol vytvorený s pomocou Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Agorateka Slovakia sa tak automaticky stala súčasťou projektu agorateka, ktorý  realizuje EUIPO. Slovensko sa tým pridalo k ďalším 16 európskym krajinám, ktoré sú už do projektu agorateka zapojené.

Takže neváhajte, vstúpte, vyhľadávajte a užívajte!

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 215/201827.7.2018

Dňa 18. júla 2018 bola novela Autorského zákona, ktorá sa týka predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564), zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 215/2018. Stalo sa tak po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky v druhom aj v treťom čítaní dňa 14. júna 2018, ako aj po podpise prezidentom Slovenskej republiky. Celé znenie novely, teda zákona č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 11. októbra 2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Novela Autorského zákona v NR SR6.6.2018

Návrh novely Autorského zákona týkajúci sa predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564) bude prerokovaný v druhom čítaní na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh novely v znení po prvom čítaní v Národnej rade je dostupný na stránke NR SR

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Pripomienkové konanie k návrhu novely Autorského zákona26.3.2018

Dňa 21.3.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely Autorského zákona. Materiály sú dostupné na stránke portálu Slov-lex. MPK trvá do 29.3.2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Balík pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva (IP Enforcement Package) - 29.11.20174.12.2017

Dňa 29.11.2017 publikovala Komisia niekoľko dokumentov v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Ide o ďalšie nelegislatívne opatrenie na implementáciu Stratégie pre vnútorný trh z roku 2015. Cieľom KOM je posilniť boj proti napodobneninám a pirátstvu. Nový prístup je založený na princípe „follow the money", na základe ktorého sa opatrenia majú zamerať na porušovateľov, ktorí svoju činnosť vyvíjajú na priemyselnej úrovni  a zásobujú ostatné články reťazca produktmi porušujúcimi práva duševného vlastníctva.

Súčasťou balíka sú 3 oznámenia:

Oznámenie KOM o vyváženom systéme na ochranu práva duševného vlastníctva prispôsobenom spoločenským výzvam súčasnosti, v ktorom Komisia načrtla základný rámec pre lepšie fungujúci systém ochrany práva duševného vlastníctva.

Oznámenie KOM o určitých aspektoch smernice o vymáhaní práv duševného vlastníctva, ktorého cieľom je poskytnúť usmernenie pre orgány členských štátov  v záujme jednotnej implementácie smernice. Oznámenie je založené podporené závermi  štúdie o ex post hodnotení fungovania smernice.

Oznámenie KOM o určení postupu EÚ vo vzťahu k štandardným nevyhnutným patentom (Standard Essential Patents - SEP), ktorého cieľom je pomôcť vytvoriť transparentný a predvídateľný systém SEP.

Prehľad fungovania Memoranda o porozumení týkajúceho sa predaja falšovaného tovaru cez internet. Ide predovšetkým o širšie uplatňovanie memoranda viacerými stekholdermi a zapojenie všetkých participantov e-commerce ekosystému, najmä platforiem.

Plány BG PRES

BG PRES uviedlo, že má ambíciu predložiť na májovú Radu pre konkurencieschopnosť závery Rady k balíku.

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Zverejnenie Nariadenia o portabilite v Úradnom vestníku EÚ30.6.2017

Dnes 30.6. 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Dvadsiatym dňom od tohto dátumu nadobúda účinnosť. Nariadenie je priamo uplatniteľné od 20. MARCA 2018. Nariadenie je dostupné v slovenskom jazyku TU.

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-610/1519.6.2017

Súdny dvor EÚ rozhodol dňa 14.júna 2017 vo veci C-610/15 Stichting Brein proti Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, že sprístupňovanie a správa platformy vzájomného poskytovania – zdieľania (napr. „The Pirate Bay") na internete predstavuje verejný prenos v zmysle smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Platforma vzájomného poskytovania totiž tým, že indexuje metaúdaje týkajúce sa chránených diel a poskytuje vyhľadávač, umožňuje používateľom tejto platformy nájsť diela a vzájomne si ich poskytovať v rámci siete výmeny údajov medzi používateľmi (peer to peer). Súd podotkol, že prevádzkovateľ platformy vzájomného poskytovania, resp. zdieľania, tzv. torrentové súbory označuje – indexuje ich a častokrát aj kategorizuje, a preto sa dajú ľahko vyhľadať a stiahnuť používateľmi. Aj keď na stiahnutie treba špeciálny softvér – tzv. BitTorrent klient, prostredníctvom ktorého môžu používatelia po viacerých fragmentoch stiahnuť do svojich počítačov diela, na ktoré torrentové súbory odkazujú, sú takto chránené diela prenášané verejnosti. Platforma tak poskytuje prístup k chráneným dielam bez súhlasu nositeľov práv, hoci podľa rozsudku ide o autorskoprávny spôsob použitia, na ktorý sa súhlas nositeľov práv vyžaduje. Celé znenie rozsudku je možné nájsť aj v slovenskom jazyku na stránke Súdneho dvora EÚ.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Schválenie nariadenia o portabilite Európskym parlamentom19.5.2017

Európsky parlament vo štvrtok (18. mája 2017) schválil nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, ktoré občanom EÚ zabezpečí prístup k nimi predplatenému online obsahu ako sú napr. filmy, seriály, hudba, hry i prenosy športových zápasov, aj počas ich dočasného pobytu v inom členskom štáte Únie. Nové pravidlá odstránia obmedzenia prístupu k online službám poskytujúcim obsah tak, aby mohli občania EÚ na dovolenke, pracovnej ceste či na študijnom pobyte v inom členskom štáte využívať svoj doma predplatený obsah poskytovaný online službami.

Poskytovatelia online obsahových služieb budú môcť použiť primerané a účinné prostriedky na overenie, či sa predplatiteľ ich služieb natrvalo nepresťahoval do iného členského štátu Únie, a teda či nedochádza k porušeniu licencií na autorské práva. Nové pravidlá sa budú vzťahovať iba na spoplatnené online služby.

Text nového nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť v rovnakom znení aj Rada (ministrov) EÚ. Po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení. Následne sa nové pravidlá stanú účinnými. Je teda možné predpokladať, že nariadenie bude účinné od jari 2018.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Správa o stave Creative Commons11.5.2017

Creative Commons si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktuálnu Správu o stave Creative Commons, ktorá bola preložená dobrovoľníkmi a členmi Creative Commons tímu aj do slovenčniny. Správu si môžete pozrieť tu.

 

 

Ochrana a vymožiteľnosť
Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva10.5.2017

Dávame do pozornosti brožúru "Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva", ktorá obsahuje základné informácie o postupe a možnostiach ochrany pred porušovaním práv duševného vlastníctva, ako aj kontaktné údaje na príslušné orgány zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s problematikou duševného vlastníctva.

   

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Deň duševného vlastníctva28.3.2017

Od roku 2000 je 26.apríl dňom duševného vlastníctva.  Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve a úlohe, ktorú zohráva v podpore inovácií a kreativity.

Tento rok sú témou dňa duševného vlastníctva inovácie a to, ako duševné vlastníctvo môže  pritiahnuť investorov, odmeniť tvorcov a povzbudiť ich pri vyvíjaní nových nápadov.

Viac o tohtoročnom dni duševného vlastníctva môžete nájsť TU.

Právo priemyselného vlastníctva
Novelizácia predpisov z oblasti práva priemyselného vlastníctva17.3.2017

V dňoch  23.1.2017 - 10.2.2017 prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie k rozsiahlej novelizácii základných predpisov z oblasti práva priemyselného vlastníctva. Výsledok pripomienkového konania si môžete pozrieť  TU.     

 

Falšovanie a autorské pirátstvo
Porušenie PDV v oblasti smartfónov1.3.2017

Európske observatórium pre porušovanie práv duševného vlastníctva zriadené pri  Úrade Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vydalo ďalšiu zo sektorových správ o ekonomickej hodnote porušovania práv duševného vlastníctva, tentoraz venovanú ekonomickým nákladom porušovania  v odvetví smartfónov. Cieľom štúdie bolo  odhadnúť mieru ekonomického vplyvu falšovania na legálne podniky pôsobiace v sektore smartfónov. Štúdia je dostupná v anglickom jazyku tu a sumár aj slovenskom jazyku tu.

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Marakéšska zmluva15.2.2017

14.2.2017 vydal Súdny dvor EÚ stanovisko, že EÚ má výlučnú právomoc na uzavretie Marrákešskej zmluvy WIPO o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania:

Žiadosť o stanovisko podala v júli 2015 Európska komisia, pretože medzi členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou nedošlo k zhode na tom, či ratifikácia Marakéšskej zmluvy patrí do výlučnej kompetencie  EÚ („exclusive competence") alebo ju môžu ratifikovať popri Európskej únii aj členské štáty EÚ samostatne v zmysle tzv. zmiešanej kompetencie (shared competence).

Marakéšska zmluva bola prijatá dňa 27. júna 2013 v Marakéši na diplomatickej konferencii WIPO. Zmluva zavádza medzinárodné pravidlá, pomocou ktorých sa má dosiahnuť, aby bolo špecifickej kategórii osôb (nevidiacim osobám, osobám so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania) zaručené právo na informácie a právo na výskum a vzdelávanie prostredníctvom zlepšenia prístupu k dielam a ich kópiám v prístupnom formáte, ako aj prostredníctvom podpory vzájomnej cezhraničnej výmeny diel a ich kópií v prístupných formátoch medzi zmluvnými stranami a oprávnenými právnickými osobami.

 

 

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Návrh nariadenia o prenosnosti15.2.2017
7.2.2017 bola dosiahnutá dohoda Rady EÚ, Európskeho parlamentu a Európskej komisie na znení návrhu nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu.

Návrh nariadenia rieši situáciu, aby užívateľ služby (spotrebiteľ), ktorý si online službu zaplatil v mieste svojho obvyklého pobytu, ju mohol využívať aj v inom členskom štáte vtedy, keď tam dočasne vycestuje, napr. na dovolenku alebo služobnú cestu. Ide o služby poskytujúce obsah ako napr. filmy, hudba, e-knihy. Tieto služby často nie sú z inej krajiny (ako je krajina, kde bola služba „predplatená") s daným kontom prístupné (sú „zablokované") z dôvodov licenčných obmedzení v súvislosti s teritorialitou autorského práva (licenčné zmluvy sú často uzatvorené tak, že je možné použitie diel a teda využitie služby len na určitom území).

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Medzirezortné pripomienkové konanie7.11.2016

7.11.2016, bolo spustené medzirezortné pripomienkové konanie k predbežným stanoviskám k novým legislatívnym aktom EÚ v oblasti autorského práva. Ukončenie pripomienkového konania je 21.11.2016.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/982

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/981

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/980

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/979

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Reforma AP14.9.2016

14.9.2016 Európska komisia zverejnila návrhy týkajúce sa reformy autorského práva. Cieľom Komisie bolo dosiahnuť predovšetkým lepší výber a prístup ku kultúrnemu obsahu prostredníctvom online platforiem a to aj cezhranične, zlepšenie pravidiel v oblasti  vzdelávania, výskumu, kultúrneho dedičstva a inklúzie osôb s postihnutím a spravodlivejší a udržateľný trh pre tvorcov, kreatívny priemysel a tlač. Návrhy sú premietnuté do nasledovných dokumentov:

Oznámenie – Podpora spravodlivej, efektívnej a konkurencieschopnej európskej ekonomiky založenej na autorskom práve na Jednotnom digitálnom trhu

Communication - Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market

Nariadenie ukladajúce pravidlá výkonu autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom aplikovaných na online prenosy vysielajúcich organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov.

Regulation laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Smernica o autorskom  práve na Jednotnom digitálnom trhu.

Directive on copyright in the Digital Single Market

Nariadenie o cezhraničnej výmene rozmnoženín diel a iných predmetov chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

Regulation on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled

Smernica o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných predmetov chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania a o doplnení smernice 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Directive on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society