Späť

Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 306/2018 Z. z.

Dňa 13. novembra 2018 bola pod číslom 306/2018 zverejnená v Zbierke zákonov novela Autorského zákona, ktorá na základe vládou SR schváleného informatívneho materiálu s názvom „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv" upravuje niekoľko aplikačných problémov v rámci kolektívnej správy práv. Predovšetkým sa novelou dopĺňajú kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy. Riešia sa aj ďalšie vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi, napríklad zapojenie používateľov do samotnej tvorby sadzobníkov alebo úprava inštitútu podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu. Novela súčasne spresňuje tiež ustanovenia o tzv. dohode o spoločnej správe, pričom sa najmä zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe jeden spoločný sadzobník a primerane sa na spoločný výkon kolektívnej správy práv formou dohody o spoločnej správe uplatňujú ustanovenia o podaní žaloby. Celé znenie novely, teda zákona č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.Posledná aktualizácia: 15.11.2018